fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsngawpayvi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsŋaw.paj.vi
'ìnglìsì: teardrop
tsim: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sngawpayvi DU dual / dual numbers
pxe·sngawpayvi TRI trial / trial number
ay·sngawpayvi PL plural
fì·tsngawpayvi DEM these {noun} (singular)
fay·sngawpayvi DEM PL these {noun plural}
tsa·tsngawpayvi DEM that {noun} (singular)
tsay·sngawpayvi DEM PL those {noun] (plural)