fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tstunkem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tstun.kɛm 
'ìnglìsì: favor
act of kindness
(often pronounced: tsungkem)
tsim: naviteri.org (27 Mar 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·stunkem DU dual / dual numbers
pxe·stunkem TRI trial / trial number
ay·stunkem PL plural
fì·tstunkem DEM these {noun} (singular)
fay·stunkem DEM PL these {noun plural}
tsa·tstunkem DEM that {noun} (singular)
tsay·stunkem DEM PL those {noun] (plural)