fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsyo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsjoplumps/6e03b7b3-cd1e-4bd6-b682-764f4f0a627c.mp3
'ìnglìsì: flour
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies
tsim: forum.learnnavi.org (02 Apr 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syo DU dual / dual numbers
pxe·syo TRI trial / trial number
ay·syo PL plural
fì·tsyo DEM these {noun} (singular)
fay·syo DEM PL these {noun plural}
tsa·tsyo DEM that {noun} (singular)
tsay·syo DEM PL those {noun] (plural)