fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsawlultxa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsawl.ul.ˈtʼa
'ìnglìsì: large gathering
conference
tsim: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sawlultxa DU dual / dual numbers
pxe·sawlultxa TRI trial / trial number
ay·sawlultxa PL plural
fì·tsawlultxa DEM these {noun} (singular)
fay·sawlultxa DEM PL these {noun plural}
tsa·tsawlultxa DEM that {noun} (singular)
tsay·sawlultxa DEM PL those {noun] (plural)