fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsin
'ìnglìsì: nail
claw
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sin DU dual / dual numbers
pxe·sin TRI trial / trial number
ay·sin PL plural
fì·tsin DEM these {noun} (singular)
fay·sin DEM PL these {noun plural}
tsa·tsin DEM that {noun} (singular)
tsay·sin DEM PL those {noun] (plural)