fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tskxekeng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tskʼɛ.kɛŋ
'ìnglìsì: training
exercise
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·skxekeng DU dual / dual numbers
pxe·skxekeng TRI trial / trial number
ay·skxekeng PL plural
fì·tskxekeng DEM these {noun} (singular)
fay·skxekeng DEM PL these {noun plural}
tsa·tskxekeng DEM that {noun} (singular)
tsay·skxekeng DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong