fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsamopin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsa.mo.pin
'ìnglìsì: warpaint
aysna'o: battle / war
tsim: Frommer (03. Aug 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·samopin DU dual / dual numbers
pxe·samopin TRI trial / trial number
ay·samopin PL plural
fì·tsamopin DEM these {noun} (singular)
fay·samopin DEM PL these {noun plural}
tsa·tsamopin DEM that {noun} (singular)
tsay·samopin DEM PL those {noun] (plural)