fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsawlhì' (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsawl.ˈhɪʔ plumps/f4a819c8-77c8-4a5a-b9dc-e3f8604ff689.mp3
'ìnglìsì: size
tsim: Frommer (3. Juli 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sawlhì' DU dual / dual numbers
pxe·sawlhì' TRI trial / trial number
ay·sawlhì' PL plural
fì·tsawlhì' DEM these {noun} (singular)
fay·sawlhì' DEM PL these {noun plural}
tsa·tsawlhì' DEM that {noun} (singular)
tsay·sawlhì' DEM PL those {noun] (plural)