fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsmuk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsmuk
'ìnglìsì: sibling
aysna'o: family / kinship relations
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·smuk DU dual / dual numbers
pxe·smuk TRI trial / trial number
ay·smuk PL plural
fì·tsmuk DEM these {noun} (singular)
fay·smuk DEM PL these {noun plural}
tsa·tsmuk DEM that {noun} (singular)
tsay·smuk DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

tsmuktu sibling
tsmukan brother
tsmuke sister