fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsawke (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsaw.kɛ
'ìnglìsì: sun
aysna'o: environment
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sawke DU dual / dual numbers
pxe·sawke TRI trial / trial number
ay·sawke PL plural
fì·tsawke DEM these {noun} (singular)
fay·sawke DEM PL these {noun plural}
tsa·tsawke DEM that {noun} (singular)
tsay·sawke DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong