fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsray (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsɾaj
'ìnglìsì: village
aysna'o: sociology
tsim: forum.learnnavi.org (28 Mar 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sray DU dual / dual numbers
pxe·sray TRI trial / trial number
ay·sray PL plural
fì·tsray DEM these {noun} (singular)
fay·sray DEM PL these {noun plural}
tsa·tsray DEM that {noun} (singular)
tsay·sray DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong