fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsaheylu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsa.ˈhɛj.lu
'ìnglìsì: bond
neural connection
aysna'o: mythology
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·saheylu DU dual / dual numbers
pxe·saheylu TRI trial / trial number
ay·saheylu PL plural
fì·tsaheylu DEM these {noun} (singular)
fay·saheylu DEM PL these {noun plural}
tsa·tsaheylu DEM that {noun} (singular)
tsay·saheylu DEM PL those {noun] (plural)