fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsyänel (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsjæ.ˈnɛl
'ìnglìsì: TV channel
aysna'o: loan words
tsim: Frommer (26. Feb 2010)
wiki.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·syänel DU dual / dual numbers
pxe·syänel TRI trial / trial number
ay·syänel PL plural
fì·tsyänel DEM these {noun} (singular)
fay·syänel DEM PL these {noun plural}
tsa·tsyänel DEM that {noun} (singular)
tsay·syänel DEM PL those {noun] (plural)