fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tseo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsɛ.o
'ìnglìsì: art
aysna'o: art
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·seo DU dual / dual numbers
pxe·seo TRI trial / trial number
ay·seo PL plural
fì·tseo DEM these {noun} (singular)
fay·seo DEM PL these {noun plural}
tsa·tseo DEM that {noun} (singular)
tsay·seo DEM PL those {noun] (plural)