fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tstxolì'u (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tstʼo.lɪ.ʔu
'ìnglìsì: noun
aysna'o: linguistics / language
tsim: Frommer (3. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·stxolì'u DU dual / dual numbers
pxe·stxolì'u TRI trial / trial number
ay·stxolì'u PL plural
fì·tstxolì'u DEM these {noun} (singular)
fay·stxolì'u DEM PL these {noun plural}
tsa·tstxolì'u DEM that {noun} (singular)
tsay·stxolì'u DEM PL those {noun] (plural)