vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na S

  Na'vi Czech
sa[sa]vin.
přijmout výzvu
sa'ewrang[sa.ˈʔɛw.ɾaŋ]n.spec
velký, mateřský tkalcovský stav
sa'nok[ˈsaʔ.nok]n.fam
matka (vzniklo ze sa’atenuk C)
sa'nu[ˈsaʔ.nu]n.fam
maminka (zdrobnělina slova sa’nok - matka)
sa'sem[ˈsaʔ.sɛm]n.fam
rodič, rodiče (jednotné i pomnožné podst.jm., odv. sa’nok - matka a sempul - otec)
sa'u[sa.ˈʔu]dem.
tohle, tyto věci (neživotné množné)
saa[saa]intj.
výhrůžný výkřik (fonotaktická výjimka - není elize samohlásek, dlouhé á)
saho[sa.ˈho]n.relig
modlitba (konkrétní)
salew[sa.ˈlɛw]vin.
postupovat, pokračovat (v chůzi/jízdě)
salewfya[sa.ˈlɛw.fja]n.
směr (pohybu), kurs
san[san]part.
začátek citace při přímé řeči (ve dvojici san ... sìk)
sang[saŋ]adj.weather
teplý, vlažný (ve smyslu teploty ještě snesitelné a příjemné na dotek)
sar[saɾ]vtr.
použít, užívat
satu'li[sa.ˈtuʔ.li]n.
dědictví, odkaz
sau[sa.ˈu]intj.
vyjadřuje vynakládání fyzické námahy, jakési heknutí
saylahe[saj.ˈla.hɛ]adv.
a tak dále..
sayrìp[ˈsaj.ɾɪp]adj.persnfo
pohledný, dobře vypadající (zejména o mužích, alternativa ženám vyhrazeného sevin)
sä'anla[sæ.ˈʔan.la]n.
touha, tužba
sä'eoio[sæ.ˈʔɛ.o.i.o]n.
obřad, rituál
sä'eoio si[sæ.ˈʔɛ.o.i.o si]vin.(5,5)
vykonávat obřad či rituál, účastnit se rituálu
sä'ipu[sæ.ˈʔi.pu]n.
něco směšného či humorného (nějaká věc nebo akce, nikoliv přímo vtip - ten je hangvur)
sä'o[ˈsæ.ʔo]n.
nástroj, pomůcka
säfe'ul[sæ.ˈfɛ.ʔul]n.
zhoršení (konkrétní instance)
säflä[sæ.ˈflæ]n.
úspěch (jen ve smyslu jedné úspěšné akce, pro všeobecné slovo “úspěch” použijte tìflä)
säfmi[sæ.ˈfmi]n.
pokus (jeden konkrétní)
säfngo'[sæ.ˈfŋoʔ]n.
požadavek, žádost (nikoliv název akce, ale požadovaná věc)
säfpìl[sæ.ˈfpɪl]n.
nápad, myšlenka
säftxulì'u[sæ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
proslov, řeč, projev (ve smyslu pronášené řeči, nikoliv názvu činnosti - ten je tìftxulì’u)
säfyep[sæ.ˈfjɛp]n.obj
rukojeť, držadlo
sähena[sæ.ˈhɛ.na]n.
nádoba, obal, bedna, nosič
säkanom[sæ.ˈka.nom]n.
získaná nebo obdržená věc, majetek, vlastnictví (ve smyslu vlastněné věci, nikoliv jako akt vlastnění)
sälang[sæ.ˈlaŋ]n.
zkoumání
výzkum (něčeho neznámého, konkrétní instance)
sälatem[sæ.ˈla.tɛm]n.
změna (konkrétní)
úprava
modifikace
sälätxayn[sæ.læ.ˈtʼajn]n.mil
porážka (angl. defeat)
säleymfe'[sæ.lɛjm.ˈfɛʔ]n.
stížnost (konkrétní)
säleymkem[sæ.lɛjm.ˈkɛm]n.
protest (konkrétní)
sämok[sæ.ˈmok]n.
doporučení (konkrétní doporučovaná věc nebo akce, nikoliv název činnosti "doporučování". Doporučení v obecném smyslu je tìmok)
sämunge[sæ.ˈmu.ŋɛ]n.
nástroj/zařízení na přenášení (něčeho)
(cokoliv co umožňuje něco přenášet)
sämyam[sæm.ˈjam]n.
objetí, sevření v náručí
sänrr[sæ.ˈnrˌ]n.
záře, svit
sänui[sæ.ˈnu.i]n.
selhání (jedno konkrétní, na rozdíl od všeobecného tìnui)
sänume[sæ.ˈnu.mɛ]n.
učení, rada
sänume si[sæ.ˈnu.mɛ si]vin.(3,3)
radit
poučovat
dávat lekci
sänumvi[sæ.ˈnum.vi]n.
lekce
sängä'än[sæ.ŋæ.ˈʔæn]n.
záchvat utrpení
deprese
sängop[sæ.ˈŋop]n.
tvorba, dílo (konkrétní instance, na rozdíl od všeobecného tìngop)
säomum[sæ.ˈo.mum]n.
informace (jen jedna, nikoliv pomnožné číslo jako v češtině - v tom případě použijte plurál)
säpenghrr[sæ.pɛŋ.ˈhrˌ]n.
varování
säpllhrr[sæ.plˌ.ˈhrˌ]n.
varování
säplltxe[sæ.plˌ.ˈtʼɛ]n.
prohlášení, tvrzení
säplltxevi[sæ.plˌ.ˈtʼɛ.vi]n.
poznámka, komentář
säpom[sæ.ˈpom]n.
polibek
särawn[sæ.ˈɾawn]n.
náhrada, náhradník, zástupce (osoba i věc)
särengop[sæ.ˈɾɛ.ŋop]n.
návrh, projekt, design
(jeden konkrétní návrh)
säro'a[sæ.ˈɾo.ʔa]n.
velký výkon/skutek/čin, dosažení nějakého cíle
säro'a si[sæ.ˈɾo.ʔa si]vin.
dělat velké skutky/činy
säseyto[sæ.sɛj.ˈto]n.
nástroj pro porcování zvířete na porážce
säsìlpey[sæ.sɪl.ˈpɛj]n.
naděje
(v konkrétním smyslu, na rozdíl od všeobecného tsìlpey)
säspxin[sæ.ˈspʼin]n.
nemoc, choroba (odv. spxin - nemocný)
säspxintsyìp[sæ.ˈspʼin.͡tsjɪp]n.
lehká nemoc (nikoliv drobné zranění, to je skxirtsyìp)
säsrätx[sæ.ˈsɾætʼ]n.
mrzutost, nevole, otrávenost
säsrìn[sæ.ˈsɾɪn]n.comm
zápůjčka, zapůjčená věc
sästarsìm[sæ.ˈstaɾ.sɪm]n.
sbírka, skupina, množina (ve smyslu něčeho záměrně sesbíraného, např. sbírky trofejí)
säsulìn[sæ.ˈsu.lɪn]n.
koníček, hobby (odv. sulìn - být zaneprázdněn a mít z toho radost)
säsyep[sæ.ˈsjɛp]n.milhunt
past, léčka
sätare[sæ.ˈta.ɾɛ]n.famsociol
spojitost, vztah, souvislost (odv. tare - souviset s něčím)
sätaron[sæ.ˈta.ɾon]n.hunt
lov (jedna konkrétní akce - lov, na rozdíl od všeobecného tìtaron)
sätsan'ul[sæ.ˈ͡tsan.ʔul]n.
zlepšení, zdokonalení (konkrétní instance)
sätsìsyì[sæ.ˈ͡tsɪ.sjɪ]n.
šepot
sätswayon[sæ.ˈ͡tswaj.on]n.
let (jeden konkrétní, nikoliv létání obecně)
sätsyìl[sæ.ˈ͡tsjɪl]n.
lezení, šplhání (ve smyslu "jedno lezení" jako horolezecká akce, nikoliv název činnosti)
sävll[sæ.ˈvlˌ]n.
značka
znamení, označení
signál (ve fyzickém i přeneseném významu)
säwäsul[sæ.ˈwæ.sul]n.
soutěž, závod
jedna konkrétní akce, na rozdíl od všeobecného tìwäsul
säwäsultsyìp[sæ.ˈwæ.sul.͡tsjɪp]n.
zápas, utkání
v soutěži, nikoliv v boji
säwäte[sæ.wæ.ˈtɛ]n.
objekt hádky, předmět sporu, diskutovaná věc nebo činnost (odv. wäte - hádat se)
säwìntxu[sæ.wɪn.ˈtʼu]n.
výstava, přehlídka, prezentace (ve smyslu akce, na které je něco prezentováno)
säwìngay[sæ.wɪ.ˈŋaj]n.
důkaz
säyäkx[sæ.ˈjækʼ]n.
ignorování, odbytí (konkrétní instance)
säzärìp[sæ.ˈzæ.ɾɪp]n.milhunt
uzda, oprať (odv. za’ärìp - táhnout)
se'ayl[sɛ.ˈʔajl]n.envirgeogr
úzký, z velké výšky padající vodopád
sekrr[ˈsɛ.krˌ]n.temp
současnost (odv. set - teď, krr - čas)
sempu[ˈsɛm.pu]n.fam
tatínek (zdrobnělina slova sempul - otec)
sempul[ˈsɛm.pul]n.fam
otec
set[sɛt]adv.temp
teď, nyní
sevin[sɛ.ˈvin]adj.persnfo
hezký (pouze pro osoby - zejména ženy, s citově povrchnějším významem než lor, alternativa mužského sayrìp)
sey[sɛj]n.gastrspec
pohár
miska
(minimálně upravená z přírodně se vyskytujících předmětů)
seykxel[sɛj.ˈkʼɛl]adj.pers
silný, sebevědomý, "pevný v kramflecích" (ne fyzicky, jen přeneseně)
seyn[sɛjn]n.
křeslo
stolička
lavice
seyri[ˈsɛj.ɾi]n.body
ret
seysonìltsan[sɛj.so.nɪl.ˈ͡tsan]intj.
Výborně! Bravo! (angl. "Well done!", odv. hasey soli nìltsan - dokončeno dobře)
seyto[sɛj.ˈto]vtr.
bourat, porážet, porcovat zvíře na porážce
zpracování zabitého zvířete, nikoliv zabití
Seze[ˈsɛ.zɛ]n.name
jméno Neytirina ikrana
též název modré rostliny
  si[si]v.
pomocné sloveso "dělat" pro vytváření jiných sloves
nelze použít samostatně
sim[sim]vin.
být blízko
[sɪ]conj.
a (pouze mezi větnými členy, ne mezi větami, lze připojit -sì stejně jako předl.)
sìk[sɪk]part.
ukončení citace při přímé řeči (ve dvojici san ... sìk)
sìlpey[sɪl.ˈpɛj]vin.(2,2)
doufat (infixy sìlp‹1›‹2›‹3›ey, předmět se připojuje pomocí tsnì jako v.v. předmětná, vyžaduje konjunktiv)
sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]adj.objnfp
chytrý (věc, čin; odv. sìltsan - dobrý, ronsem - mysl, myšlení)
sìltsan[sɪl.ˈ͡tsan]adj.
dobrý, dobře provedený
sìn[sɪn]adp.loc
v, na (ve smyslu "na kameni", na rozdíl od statického mì též ve smyslu pohybu, pro vyjádření umístění jako "na Pandoře" použijte ro)
ska'a[ska.ˈʔa]vtr.mil
zničit, zdemolovat
skepek[ˈskɛ.pɛk]adj.
formální, zdvořilý
skiempa[ˈski.ɛm.pa]n.
pravá strana (skien + pa'o)
skien[ˈski.ɛn]adj.
pravý (směrově, opak ftär - levý)
sko+[sko]adp.
jako (někdo), v roli (někoho), ve funkci (někoho)
skxakep[ˈskʼa.kɛp]adv.
pravděpodobně, nejspíš
skxakep[ˈskʼa.kɛp]adj.
pravděpodobný
skxawng[skʼawŋ]n.
blbec, hlupák, trouba
skxir[skʼiɾ]n.
zranění, rána
skxir si[skʼiɾ si]vin.
zranit, poranit
skxirtsyìp[ˈskʼiɾ.͡tsjɪp]n.
škrábanec, drobná rána
skxom[skʼom]n.
šance, příležitost, možnost (něco udělat)
sla'tsu[ˈslaʔ.͡tsu]vtr.
popsat, vylíčit
slan[slan]vtr.sociol
podporovat někoho, stát při někom (ne fyzicky, jen přeneseně)
slantire[slan.ti.ˈɾɛ]n.emot
inspirace
slantire si[slan.ti.ˈɾɛ si]vin.emot
inspirovat
slayk[slajk]vtr.
česat (vlasy)
kartáčovat
slä[slæ]conj.
ale, avšak
släkop[ˈslæ.kop]adv.
ale také, ale i
slär[slæɾ]n.
jeskyně
slele[ˈslɛ.lɛ]vin.
plavat
sleyku[slɛj.ˈku]vtr.(2,2)
způsobit, aby se něco něčím stalo (tvar sl‹eyk›u, infixy sleyk‹2›‹3›u, pozice 1 obsazena)
sloa[ˈslo.a]adj.
široký (ve smyslu rozměru, opak snep - úzký)
sloan[slo.ˈan]vtr.
lít (tekutinu, angl. "pour", možná i s významem sypat)
slosnep[slo.ˈsnɛp]n.
šířka (ve smyslu rozměru)
slu[slu]vin.
stát se (něčím, podst.jm. vyjadřující cílový stav dostává příp. ne)
slukx[slukʼ]n.
zvířecí roh, paroh
smaoe[sma.ˈo.ɛ]n.flora
pancéřnatka bodavá (nejtrnitější Pandorská rostlina)
smar[smaɾ]n.hunt
kořist, lovená zvěř
smon[smon]vin.
být známý (ve smyslu osoby kterou dobře znám, nikoliv populární, např. po smon oeru - znám ho/ji)
sna'o[ˈsna.ʔo]n.
množina, skupina, smečka, tlupa (ne pro osoby)
snafpìlfya[sna.ˈfpɪl.fja]n.phil
filosofie (dosl. množina způsobů myšlení)
snanumultxa[sna.nu.mul.ˈtʼa]n.
kurz, předmět (ve škole, dosl. skupina přednášek)
snapamrelvi[sna.pam.ˈɾɛl.vi]n.ling
abeceda (dosl. množina písmen)
snatanhì[sna.tan.ˈhɪ]n.
souhvězdí (dosl. skupina hvězd)
snatanhìtsyìp[sna.tan.ˈhɪ.͡tsjɪp]n.
hvězdokupa
snatxärem[sna.ˈtʼæ.ɾɛm]n.body
kostra (dosl. množina kostí)
snayì[sna.ˈjɪ]n.
schodiště, schody (přírodní i umělé)
snaytu[ˈsnaj.tu]n.
poražený (ten kdo prohrál, opak vítěze, nikoli ve smyslu "byl poražen na zem")
snaytx[snajtʼ]vtr.
prohrát (např. hru, boj i sázku, opak yora’ - vyhrát)
snäm[snæm]vin.
hnít, rozkládat se
ztrácet kvalitu / schopnost
snep[snɛp]adj.
úzký (ve smyslu rozměru, opak sloa - široký)
snew[snɛw]vtr.
omezovat, škrtit
fyzicky i přeneseně
snewsye[ˈsnɛw.sjɛ]adj.
strašidelný, dech beroucí, tajuplný
odv. snew - omezovat a syeha - dech
sneyä[ˈsnɛ.jæ]poss.
jeho/její vlastní (zvratné zájm. 3. osoby)
sno[sno]pn.
zvratná forma zájmena po (pol ’olem peyä wutsot - on připravil jeho (někoho jiného) jídlo, pol ’olem sneyä wutsot - on připravil svoje vlastní jídlo)
snokfyan[ˈsnok.fjan]n.
stojan či držák na osobní věci
snolup[ˈsno.lup]n.
osobní styl, vkus
snomo[ˈsno.mo]n.loc
osobní útočiště (ne všeobecně jako zongtseng, ale konkrétní osobní prostor, kam se může někdo v případě potřeby stáhnout. Na Zemi je to většinou vlastní soukromá místnost)
snonivi[ˈsno.ni.vi]n.sociolspec
malá hamaka, síť na spaní pro jednu osobu
snonrra[sno.ˈnrˌ.a]n.emot
pýcha (v negativním smyslu)
sebestřednost, arogance
snotipx[sno.ˈtipʼ]n.
sebeovládání, sebekontrola
odv. sno - zvratné zájmeno a tìhipx - ovládání, kontrola
snumìna[ˈsnu.mɪ.na]adj.persnfo
prostoduchý, hloupý (osoba)
sngap[sŋap]vtr.
bodnout, štípnout (žihadlem)
sngä'i[ˈsŋæ.ʔi]vinm.
začít, začínat (též sng‹eyk›ä’i - začít něco, dosl. způsobit aby něco začalo, infixy sngeykä’‹2›‹3›i)
sngä'ikrr[ˈsŋæ.ʔi.krˌ]n.
začátek, počátek (časově, slož.sl. z sngä’i - začít a krr - čas)
sngä'itseng[ˈsŋæ.ʔi.͡tsɛŋ]n.
začátek (místně)
původní umístění
počáteční umístění
sngä'iyu[ˈsŋæ.ʔi.ju]n.
začátečník, "zelenáč"
sngel[sŋɛl]n.
odpad, šrot (jeden kus)
sngeltseng[ˈsŋɛl.͡tsɛŋ]n.
skládka, hromada šrotu (slož.sl ze sngel - odpadky a tseng - místo)
sngukx[sŋukʼ]n.flora
měkkýšovka vztyčená (masitá rostlina připomínající housenku)
sngum[sŋum]n.
obava, starost, úzkost (lu oeru sngum a... - obávám se že...)
sngum si[sŋum si]vin.
obávat se, dělat si starosti, zneklidňovat se
sngumtsim[ˈsŋum.͡tsim]n.
znepokojující záležitost, zdroj obav (něco, díky čemuž cítíme obavu či starost)
sngunga'[ˈsŋu.ŋaʔ]adj.
problémový, znepokojující
so'ha[ˈsoʔ.ha]vtr.emot
být nadšený něčím, být zapálený pro něco
so'yu[ˈsoʔ.ju]n.
nadšenec, fanoušek (hovorově)
soaia[so.ˈa.i.a]n.famsociol
rodina (pozor, nepravidelný genitiv soaiä)
sok[sok]adj.
nedávný
som[som]adj.weather
horký, značně teplý
somtìlor[ˈsom.tɪ.loɾ]n.flora
překráska pálivá (též nanuk, slož.sl. z som - pálivý a tìlor - krása)
somwew[som.ˈwɛw]n.weather
teplota (slož.sl. z som - horký, wew - studený)
sop[sop]vin.
cestovat
sopyu[ˈsop.ju]n.
cestovatel, poutník
Sorewn[so.ˈɾɛwn]n.name
ženské jméno
sosul[so.ˈsul]adj.
příjemně vonící vlhkostí nebo vodou
spaw[spaw]vtr.
věřit (někomu, něčemu, v něco)
spä[spæ]vin.
skočit, skákat
spe'e[spɛ.ˈʔɛ]vtr.
zajmout
spe'etu[spɛ.ˈʔɛ.tu]n.mil
zajatec (odv. spe’e - zajmout)
speng[spɛŋ]vtr.
obnovit
spono[ˈspo.no]n.locgeogr
ostrov
spule[ˈspu.lɛ]vtr.
pohánět
spulmokri[spul.ˈmok.ɾi]n.
telefon
(odv. spule - pohánět a mokri - hlas)
spulyaney[spul.ja.ˈnɛj]n.
pádlo
spuwin[ˈspu.win]adj.objnfp
starý, bývalý (jen pro neživotné věci, nepoužívat pro osoby)
spxam[spʼam]n.floraenvir
houba, muchomůrka (ne plíseň)
spxin[spʼin]adj.
nemocný
srak[sɾak]part.
vyjadřuje otázku typu ano/ne
srake[ˈsɾa.kɛ]part.
vyjadřuje otázku typu ano/ne
sran[sɾan]intj.
jo (neformální "ano")
srane[ˈsɾa.nɛ]intj.
ano
srankehe[sɾan.ˈkɛ.hɛ]intj.
víceméně
tak nějak
ano i ne
sraw[sɾaw]adj.emot
bolestivý, bolavý
srä[sɾæ]n.cloth
tkanina, látka (vyrobená na tkalcovském stavu)
srätx[sɾætʼ]vtr.
obtěžovat, zlobit (někoho)
sre+[sɾɛ]adp.temp
před (časově)
sre'[sɾɛʔ]n.body
zub
srefereiey nìprrte'[sɾɛ.fɛ.ɾɛ.i.ˈɛj nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]oth.idiom
těšit se (též jako souhlasná odpověď na něčí nabídku)
srefey[sɾɛ.ˈfɛj]v.(2,2)
očekávat (odv. sre + -před a pey - čekat, infixy sref‹1›‹2›‹3›ey)
srefpìl[sɾɛ.ˈfpɪl]v.(2,2)
předpokládat infixy srefp‹1›‹2›‹3›ìl
srefwa[ˈsɾɛ.fwa]conj.
předtím než... (synonymum srekrra)
srekamtrr[sɾɛ.ˈkam.trˌ]n.temp
čas před polednem (slož.sl. ze sre + - před a kxamtrr poledne)
srekamtxon[sɾɛ.ˈkam.tʼon]n.temp
čas před půlnocí (slož.sl. ze sre + - před a kxamtxon - půlnoc)
srekrr[sɾɛ.ˈkrˌ]adv.temp
dříve, před časem (slož.sl. ze sre + - před a krr - čas, výjimka - nezměkčené k)
srer[sɾɛɾ]vin.
objevit se, zjevit se, materializovat se (v reálném, fyzickém smyslu "objevení se před očima"; opak ’ìp - zmizet, ztratit se)
srese'a[sɾɛ.sɛ.ˈʔa]vtr.(2,3)
prorokovat, předpovídat, předvídat
sresrr'ong[sɾɛ.srˌ.ˈʔoŋ]n.temp
svítání, čas před úsvitem (slož.sl. ze sre + - před a trr’ong - úsvit)
sreton'ong[sɾɛ.ton.ˈʔoŋ]n.temp
soumrak, čas před západem slunce (odv. sre + - před a txon’ong - západ slunce)
srew[sɾɛw]vin.
tančit
srey[sɾɛj]n.
verze
srìn[sɾɪn]vtr.
dočasně změnit vlastníka (nějaké věci; nepoužívá se samo o sobě, ale tvoří kořenové sloveso pro käsrìn - půjčit něco, zasrìn - půjčit si něco)
srok[sɾok]n.cloth
korálek, kulička (dekorativní, ke tvorbě náhrdelníku)
sru'[sɾuʔ]vtr.
rozdrtit, rozšlapat
srung[sɾuŋ]n.
pomoc, podpora
srung si[sɾuŋ si]vin.
pomáhat
srunga'[ˈsɾu.ŋaʔ]adj.nfp
nápomocný, prospěšný (ne pro osoby)
srungsiyu[ˈsɾuŋ.si.ju]n.
pomocník
asistent (dosl. ten, kdo pomáhá)
srungtsyìp[ˈsɾuŋ.͡tsjɪp]n.
rada, nápověda
tip
starlì'u[ˈstaɾ.lɪ.ʔu]n.ling
předložka
starsìm[ˈstaɾ.sɪm]vtr.
sklízet, trhat, sbírat, shromažďovat
stawm[stawm]vtr.
slyšet
stawmtswo[ˈstawm.͡tswo]n.
sluch (dosl. schopnost slyšet)
stä'nì[ˈstæʔ.nɪ]vtr.
chytit, chytat
steftxaw[stɛ.ˈftʼaw]vtr.
zkoumat, prozkoumat, ověřit
steng[stɛŋ]adj.
podobný
steyki[stɛj.ˈki]vtr.(2,2)
naštvat někoho (tvar st‹eyk›i - způsobit, aby se někdo naštval. Pozor, infixy steyk‹2›‹3›i, pozice 1 obsazena)
sti[sti]vin.
být naštvaný, naštvat se
stiwi[ˈsti.wi]n.
neplecha, uličnictví
stiwi si[ˈsti.wi si]vin.(2,2)
zlobit
dělat neplechu/nezbednosti
stiwinga'[ˈsti.wi.ŋaʔ]adj.
zlobivý, nezbedný
stiwisiyu[ˈsti.wi.si.ju]n.
zlobivec, nezbedník
sto[sto]vtrm.
odmítnout (něco udělat)
stum[stum]adv.
téměř, skoro
stxeli[ˈstʼɛ.li]n.
dárek
stxenu[ˈstʼɛ.nu]n.
nabídka (jen ve smyslu daru, nikoliv ve smyslu obchodním. Odv. stxeli - dárek, lonu - propustit, nechat jít)
stxenutìng[ˈstʼɛ.nu.tɪŋ]vtr.(3,3)
nabídnout (infixy stxenut‹1›‹2›‹3›ìng)
stxong[stʼoŋ]adj.
divný, zvláštní, neznámý (s negativním významem, něco co může znamenat nebezpečí)
sulìn[ˈsu.lɪn]vin.
být zaneprázdněný (v pozitivním smyslu), cele se věnovat něčemu příjemnému či povzbuzujícímu
sum[sum]n.envir
lastura, mušle (pocházející z moře)
sumsey[ˈsum.sɛj]n.gastrspec
pohár (nádoba na pití)
(vyrobená z lastury, mušle)
sunu[ˈsu.nu]vin.
být příjemný, líbit se (všeobecně, na rozdíl od hlubšího citového významu prrte’ lu)
sung[suŋ]vtr.
přidat, přičíst
sur[suɾ]n.
chuť, příchuť
susyang[su.ˈsjaŋ]adj.
křehký
choulostivý, citlivý (fyzicky i přeneseně)
sutx[sutʼ]vtr.
sledovat, stopovat, zaměřovat
swaw[swaw]n.
moment, chvíle
swaynivi[ˈswaj.ni.vi]n.sociolspec
velká hamaka, síť na spaní pro celou rodinu
swek[swɛk]n.
tyč, hůl
Sweriye[swɛ.ɾi.jɛ]n.lw
Švédsko
swey[swɛj]adj.
nejlepší
sweylu[ˈswɛj.lu]vin.(2,2)
měl by (angl. "should", s významem "někdo by měl něco udělat"; odv. swey lu - být nejlepší; infixy sweyl‹1›‹2›‹3›u, ale doporučuje se je nepoužívat; Sweylu txo nga kivä - Měl bys jít, Sweylu fwa nga kolä - Měl jsi odejít).
swirä[swi.ˈɾæ]n.faunaenvir
tvor, stvoření
swizaw[swi.ˈzaw]n.mil
šíp
swizawsena[swi.ˈzaw.sɛ.na]n.
toulec (na šípy)
swoa[ˈswo.a]n.gastr
opojný nápoj
"alkohol, lihovina"
swoasey[ˈswo.a.sɛj]n.gastrspec
miska na opojné nápoje (malá, do ruky)
swoasey ayll[ˈswo.a.sɛj a.ˈjlˌ]n.gastrspec
mísa na opojné nápoje (velká, pro klanová setkání)
swok[swok]adj.mythrelig
posvátný, svatý
swotu[ˈswo.tu]n.mythrelig
posvátné místo
swotulu[ˈswo.tu.lu]n.mythrelig
Posvátná řeka
syaksyuk[sjak.ˈsjuk]n.fauna
opice pandorská (angl. "prolemuris")
syam[sjam]vtr.
čichat (podobně jako hefi, ale úmyslně)
syanan[ˈsja.nan]n.envirgeogr
jeden malý vodopád nebo kaskáda menších vodopádů těsně za sebou
syaw[sjaw]vin.
volat, zavolat
syawn[sjawn]n.relig
požehnání
syay[sjaj]n.
osud
syayvi[ˈsjaj.vi]n.
štěstí, šťastná náhoda
syä'ä[ˈsjæ.ʔæ]adj.gastr
hořký
sye'otxang[ˈsjɛ.ʔo.tʼaŋ]n.mus
dechový hudební nástroj (obecně)
syeha[ˈsjɛ.ha]n.
dech
syeha si[ˈsjɛ.ha si]vin.
dýchat
syen[sjɛn]adj.
poslední (ve smyslu pořadí, nikoliv definitivnosti)
syep[sjɛp]vtr.hunt
chytit do pasti, polapit
syeprel[sjɛp.ˈɾɛl]n.
fotoaparát, kamera
(odv. syep - polapit a rel - obraz)
syeptute[ˈsjɛp.tu.tɛ]n.flora
lidožravka velká (odv. syep - past a tute - osoba)
syewe[ˈsjɛ.wɛ]n.
tuk, sádlo (živočišného původu)
syewenga'[ˈsjɛ.wɛ.ŋaʔ]adj.
tučný, prorostlý tukem
syo[sjo]adj.
lehký (jen fyzicky, v přeneseném významu použijte ftue - snadný)
syokup[sjo.ˈkup]n.
váha, hmotnost (fyzická)
syon[sjon]n.
vlastnost
charakteristika
atribut
povahový či jiný rys
syonlì'u[ˈsjon.lɪ.ʔu]n.ling
přídavné jméno
syor[sjoɾ]vin.
uvolnit se, uklidnit se, relaxovat
syulang[ˈsju.laŋ]n.floraenvir
květina
syura[sju.ˈɾa]n.
energie (ve fyzickém i duchovním smyslu, síla Eywy pronikající vším živým na Pandoře)
syuratan[sju.ˈɾa.tan]n.
světélkování, bioluminiscence
syusmung[ˈsju.smuŋ]n.
podnos, tác na jídlo
syuve[ˈsju.vɛ]n.gastr
jídlo (všeobecně, nikoliv konkrétní "porce", pomnožné podst.jm. - nepřidávat další plurál)
syuvekel[ˈsju.vɛ.kɛl]n.
hladomor, strádání hladem