vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na T

  Na'vi Czech
ta[ta]adp.loctemp
z, od (místně, časově i vyjádření původu, nepoužívá se ale pro úmyslný pohyb - v tom případě použijte ftu)
ta'em[ta.ˈʔɛm]adv.loc
shora
ta'leng[ˈtaʔ.lɛŋ]n.body
kůže, pokožka
ta'lengean[ˈtaʔ.lɛŋ.ɛ.an]adj.col
modrý jako pokožka Na’vi, ve stejném odstínu modré jako kůže
tafkip[ta.ˈfkip]adp.loc
shora ze, shora od (součásti něčeho, odv. ta - od a fkip - nahoře mezi)
tafral[ta.ˈfɾal]adv.
tudíž, tedy (odv. ta fì-ral - z toho významu)
takip[ta.ˈkip]adp.loc
ze, od (součásti něčeho, odv. ta - od a kip - mezi)
takrra[ta.ˈkrˌ.a]conj.
od, od té doby co ... (uvozuje v.v. časovou v normálním pořadí, varianta akrrta)
taksyokx[tak.ˈsjokʼ]vin.(1,1)
tleskat (rukama)
takuk[ˈta.kuk]vtr.
udeřit, zasáhnout
talioang[ˈta.li.o.aŋ]n.fauna
bizon pandorský (angl. "sturmbeest", odv. ioang - zvíře)
talun[ta.ˈlun]conj.
protože, z důvodu že (zkrácená forma taluna)
talun[ta.ˈlun]adp.
protože
taluna[ta.ˈlun.a]conj.
protože (při běžném pořadí vět, dosl. ta lun a - z důvodu že, varianta alunta)
tam[tam]intj.
stačí, Ok
tam[tam]vin.
stačit, dostačovat
tanhì[tan.ˈhɪ]n.
hvězda, bioluminiscentní tečka
tanleng[ˈtan.lɛŋ]n.flora
kůra (stromu)
tangek[ˈta.ŋɛk]n.
kmen (stromu)
tare[ˈta.ɾɛ]vtr.
souviset s něčím, vztahovat se k něčemu, týkat se něčeho
tarnioang[ˈtaɾ.ni.o.aŋ]n.
predátor, masožravé zvíře
taron[ˈta.ɾon]vtr.hunt
lovit
taronyu[ˈta.ɾon.ju]n.hunt
lovec (slož.sl. z taron - lovit a –yu přípona činitele)
tarpongu[ˈtaɾ.po.ŋu]n.
lovecká skupina
tatep[ˈta.tɛp]vtr.
ztratit něco, ztratit stopu něčeho, ztratit přehled o něčem (ve smyslu "přijít o něco, co jsem předtím měl")
tatlam[tat.ˈlam]adv.
zjevně, evidentně (dosl. ta tìlam - z toho vzhledu, odv. lam - připadat, zdát se)
tautral[ˈta.ut.ɾal]n.flora
nebeský strom (též palma fazolová, slož.sl. z taw - obloha a utral - strom)
taw[taw]n.envir
obloha, nebe
taweyk[ta.ˈwɛjk]conj.
protože, neboť (při běžném pořadí vět, odv. ta oeyk a - z příčiny že, varianta aweykta)
taweyka[ta.ˈwɛj.ka]conj.
protože, neboť (při běžném pořadí vět, odv. ta oeyk a - z příčiny že, varianta aweykta)
Tawkami[taw.ˈka.mi]n.name
jméno klanu
tawng[tawŋ]vin.
skrčit se, potopit (se), skočit dolů
tawsìp[ˈtaw.sɪp]n.lw
letadlo, nebeská loď (z angl. "ship")
tawsyuratan[taw.sju.ˈɾa.tan]n.envir
polární záře
tawtute[ˈtaw.tu.tɛ]n.
nebešťan, člověk (Homo Sapiens, slož.sl. z taw - obloha a tute - osoba)
tawtsngal[ˈtaw.͡tsŋal]n.flora
talířovka nebeská (též nebeský pohár, angl. "panopyra", odv. taw - obloha)
täftxu[tæ.ˈftʼu]vtr.
plést, tkát
täftxuyu[tæ.ˈftʼu.ju]n.
tkadlec, pletač (slož.sl. z täftxu - tkát a –yu přípona činitele)
tätxaw[tæ.ˈtʼaw]vin.
vrátit se
te[tɛ]part.
pocházející z (vyjadřuje klan původu, využíváno v celých jménech)
tekre[ˈtɛk.ɾɛ]n.
lebka
tel[tɛl]vtr.
dostat, přijmout
telem[tɛ.ˈlɛm]n.
provaz, struna
tem[tɛm]vin.
střelit, vystřelit
temrey[tɛm.ˈɾɛj]n.
přežití (odv. emrey - přežít)
teng[tɛŋ]adj.
stejný
tengfya[ˈtɛŋ.fja]conj.
jako, stejně jako (odv. teng - stejný a fya’o - cesta, způsob)
tengkrr[tɛŋ.ˈkrˌ]conj.
zatímco, během (angl. "while", odv. krr - čas)
teri[tɛ.ˈɾi]adp.
o (něčem)
terkup[ˈtɛɾ.kup]vin.
zemřít, umírat
teswotìng[tɛ.ˈswo.tɪŋ]vtr.(3,3)
povolit, udělit (odv. tìng - dát. Pozor, infixy teswot‹1›‹2›‹3›ìng)
tete[ˈtɛ.tɛ]adj.
tupý (jen pro ostří, čepel; na rozdíl od fwem - jen pro hrot, špičku)
tewng[tɛwŋ]n.cloth
bederní pás (pás s pruhem látky na přední straně)
tewti[ˈtɛw.ti]intj.
wow! ty jo! (vyjádření překvapení a radosti)
teya[tɛ.ˈja]adj.
plný
teya si[tɛ.ˈja si]vin.
naplňovat, činit šťastným (koho/co - předmět ve 3. pádě)
teylu[ˈtɛj.lu]n.fauna
broučí larva
teynga[ˈtɛj.ŋa]rel.
odpověď která zní... (vztažné zájmeno nepřímé otázky v nominativu)
zkráceno z tì’eyng a
teyngla[ˈtɛjŋ.la]rel.
odpověď která zní... (vztažné zájmeno nepřímé otázky v ergativu)
zkráceno z tì’eyngìl a
teyngta[ˈtɛjŋ.ta]rel.
odpověď která zní... (vztažné zájmeno nepřímé otázky v akuzativu)
zkráceno z tì’eyngit a
teyr[tɛjɾ]adj.col
bílý
teyrpin[ˈtɛjɾ.pin]n.col
bílá (barva)
tiam[ˈti.am]vtr.
počítat, spočítat
til[til]n.
spoj, kloub, styk částí
tilì'u[ˈti.lɪ.ʔu]n.ling
(větná) spojka
tinan[ˈti.nan]n.
čtení
Tipani[ˈti.pa.ni]n.name
jméno klanu
tirea[ti.ˈɾɛ.a]n.
duše, duch (vědomí)
tireafya'o[ti.ˈɾɛ.a.ˈfja.ʔo]n.
pouť duše (pouť kterou během života vykoná, slož.sl. z tirea - duše a fya’o - cesta)
tireaioang[ti.ˈɾɛ.a.i.o.aŋ]n.myth
vnitřní (duševní) zvíře, zvíře v duši (slož.sl. z tirea - duše a ioang - zvíře)
tireapängkxo[ti.ˈɾɛ.a.pæŋ.kʼo]vin.(4,5)
důvěrně rozmlouvat (s někým, odv. tirea - duše a pängkxo - povídat si)
tiretu[ti.ˈɾɛ.tu]n.religsociol
šaman (obecně, nikoliv přímo tsahìk)
tì'al[tɪ.ˈʔal]n.
plýtvání, rozhazování, mrhání
tì'awm[tɪ.ˈʔawm]n.
táboření
tì'awm si[tɪ.ˈʔawm si]vin.
tábořit (odv. ’awm - tábor a si - pom. slov. dělat)
tì'awpo[tɪ.ˈʔaw.po]n.
sobectví, jednání jen za sebe (s negativním významem)
tì'efu[tɪ.ˈʔɛ.fu]n.emot
pocit (odv. ’efu - cítit)
tì'efumì oeyä[tɪ.ˈʔɛ.fu.mɪ ˈo.ɛ.jæ]oth.idiom
dle mého názoru, podle mě
tì'em[tɪ.ˈʔɛm]n.gastr
vaření, kuchařské umění
tì'eylan[tɪ.ˈʔɛj.lan]n.sociol
přátelství
tì'eyng[tɪ.ˈʔɛjŋ]n.
odpověď
tì'i'a[tɪ.ˈʔiʔ.a]n.temp
konec, závěr
tì'i'avay krrä[tɪ.ˈʔiʔ.a.vaj ˈkrˌ.æ]ph.
na věky věků, věčně (básnicky)
tì'iluke[tɪ.ˈʔi.lu.kɛ]adj.
nekonečný, bez konce
tì'ipu[tɪ.ˈʔi.pu]n.
humor
tì'o'[tɪ.ˈʔoʔ]n.
zábava, vzrušení (odv. ’o’ - být vzrušující)
tì'ong[tɪ.ˈʔoŋ]n.
rozkvétání, rozvíjení
tì'ongokx[tɪ.ˈʔo.ŋokʼ]n.
narození
tì'ul[tɪ.ˈʔul]n.
zvětšení, nárůst
tìaho[tɪ.a.ˈho]n.relig
modlitba (obecně, abstraktně)
tìeyktan[tɪ.ˈɛjk.tan]n.
vedení, vůdcovství (odv. eyktan - vůdce)
tìfe'ul[tɪ.ˈfɛ.ʔul]n.
zhoršení (ve všeobecném smyslu)
tìfkeytok[tɪ.ˈfkɛj.tok]n.
stav, situace, status, kondice (odv. fkeytok - existovat)
tìflä[tɪ.ˈflæ]n.
úspěch (jen všeobecně, pro jednu konkrétní úspěšnou událost použijte säflä)
tìflänga'[tɪ.ˈflæ.ŋaʔ]adj.nfp
úspěšný (ne pro osoby)
tìflrr[tɪ.ˈflrˌ]n.
jemnost
něžnost
vlídnost, přívětivost
tìfmetok[tɪ.ˈfmɛ.tok]n.
test, zkouška (ve smyslu "test schopností")
tìfmi[tɪ.ˈfmi]n.
pokus, test, zkouška (ve smyslu "zkusit něco", "otestovat funkčnost něčeho")
tìfnu[tɪ.ˈfnu]n.
ticho
tìfnunga'[tɪ.ˈfnu.ŋaʔ]adj.nfp
tichý (ne pro osoby)
tìftang[tɪ.ˈftaŋ]n.
zastavení, zastávka (také název pro ráz - glottal stop)
tìftang si[tɪ.ˈftaŋ si]vin.
zastavit (někoho, něco - nepřímý předmět v 3. pádě)
tìftia[tɪ.fti.ˈa]n.
studium, zkoumání, výzkum
tìftia kifkeyä[tɪ.fti.ˈa ki.ˈfkɛ.jæ]n.
věda (zkoumání hmatatelného světa, pro Na’vi cizí koncept)
tìftiatu[tɪ.fti.ˈa.tu]n.
výzkumník, badatel
tìftiatu kifkeyä[tɪ.fti.ˈa.tu ki.ˈfkɛj.æ]n.
vědec
tìftxavang[tɪ.ˈftʼa.vaŋ]n.
vášeň
tìftxey[tɪ.ˈftʼɛj]n.
volba, výběr
tìftxulì'u[tɪ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
proslov, řeč, projev (jako název činnosti, nikoliv samotná řeč - ta je säftxulì’u)
tìfyawìntxu[tɪ.fja.wɪn.ˈtʼu]n.
vedení, návod (abstraktně)
tìfyeyn[tɪ.ˈfjɛjn]n.
dospělost, vyzrálost
tìhan[tɪ.ˈhan]n.
ztráta (něčeho, nikoliv prohra)
tìhawl[tɪ.ˈhawl]n.
přípravy, plán
tìhawnu[tɪ.ˈhaw.nu]n.
ochrana (odv. hawnu - chránit, krýt něco)
tìhawnu si[tɪ.ˈhaw.nu si]vin.
chránit
tìhawnuwll[tɪ.ˈhaw.nu.wlˌ]n.flora
listnatka netýkavá (angl. "spartan", odv. tìhawnu - ochrana a ’ewll - rostlina)
tìhipx[tɪ.ˈhipʼ]n.
ovládání, kontrola, řízení
tìhìpey[tɪ.ˈhɪ.pɛj]n.
váhání, otálení, zdráhání
tìhona[tɪ.ˈho.na]n.
roztomilost, rozkošnost
tìk'ìn[tɪk.ˈʔɪn]n.
volno, volný čas (odv. ke ’ìn - nebýt zaneprázdněn)
tìkakpam[tɪ.kak.ˈpam]n.
hluchota
tìkakrel[tɪ.kak.ˈɾɛl]n.
slepota
tìkan[tɪ.ˈkan]n.
záměr, cíl, účel (odv. kan - mířit)
tìkanu[tɪ.ˈka.nu]n.
inteligence, chytrost
tìkangkem[tɪ.ˈkaŋ.kɛm]n.
práce (ve smyslu něčeho, na čemž pracuji)
tìkangkem si[tɪ.ˈkaŋ.kɛm si]vin.
pracovat
tìkangkemvi[tɪ.ˈkaŋ.kɛm.vi]n.
projekt, dílo (dosl. kousek práce)
tìkawng[tɪ.ˈkawŋ]n.
zlo
tìkeftxo[tɪ.kɛ.ˈftʼo]n.
smutek, žal, zármutek
tìkeftxonga'[tɪ.kɛ.ˈftʼo.ŋaʔ]adj.nfp
smutný, skličující (ne pro osoby)
tìkelu[tɪ.ˈkɛ.lu]n.
nedostatek, deficit (čeho - váže se s 2. pádem)
tìkemwiä[tɪ.kɛm.ˈwi.æ]n.
neférovost
nespravedlivost
tìkenong[tɪ.ˈkɛ.noŋ]n.
příklad, vzor (ve smyslu "on je naším vzorem")
tìketeng[tɪ.ˈkɛ.tɛŋ]n.
rozdíl, rozdílnost
tìkin[tɪ.ˈkin]n.
potřeba, nouze, nutnost (pro vyjádření akcí, které je potřeba udělat, se používá ve spojení s přívlastkovým -a-: Awngaru lu tìkin a nume nì’ul - Potřebujeme se více učit)
tìktseri[tɪk.ˈ͡tsɛ.ɾi]n.
nevědomost
nepovšimnutí si
tìkxey[tɪ.ˈkʼɛj]n.
chybnost, nesprávnost (odv. kxeyey - chyba)
tìkxey si[tɪ.ˈkʼɛj si]vin.
chybovat, udělat blbost, zkazit něco (nepřechodné)
tìkxìm[tɪ.ˈkʼɪm]n.
velení
přikazování
přidělování úkolů
tìkxìm si[tɪ.ˈkʼɪm si]vin.(2,2)
být nad někým v hierarchii, být někomu nadřízený
tìkxuke[tɪ.ˈkʼu.kɛ]n.
bezpečí
tìlam[tɪ.ˈlam]n.
vzhled, zjev
tìlang[tɪ.ˈlaŋ]n.
zkoumání
výzkum (všeobecně)
tìlatem[tɪ.ˈla.tɛm]n.
změna (abstraktní idea)
tìlen[tɪ.ˈlɛn]n.
událost (odv. len - nastat, stát se)
tìleym[tɪ.ˈlɛjm]n.
hlasité zvolání, výkřik
tìleymfe'[tɪ.lɛjm.ˈfɛʔ]n.
stěžování si na něco (obecně)
tìleymkem[tɪ.lɛjm.ˈkɛm]n.
protest (obecně)
tìlor[tɪ.ˈloɾ]n.
krása
tìm[tɪm]adj.
nízký
tìmal[tɪ.ˈmal]n.
důvěryhodnost
tìme'em[tɪ.ˈmɛ.ʔɛm]n.
harmonie, rovnováha (obecně)
tìmeyp[tɪ.ˈmɛjp]n.
slabost, slabina
tìmll'an[tɪ.mlˌ.ˈʔan]n.
přijetí, akceptace (odv. mll’an - přijmout)
tìmok[tɪ.ˈmok]n.
doporučení (obecně, nikoliv jako jedna konkrétní instance - ta je sämok)
tìmuntxa[tɪ.mun.ˈtʼa]n.sociol
manželství, stav bytí v páru, také svatba (samotný akt nervového spojení)
tìmungwrr[tɪ.muŋ.ˈwrˌ]n.
výjimka
tìmungwrr si[tɪ.muŋ.ˈwrˌ si]vin.(3,3)
udělat výjimku
tìmweypey[tɪm.ˈwɛj.pɛj]n.
trpělivost
tìmwiä[tɪm.ˈwi.æ]n.
spravedlnost
tìmyì[ˈtɪm.jɪ]n.
nízká úroveň (např. znalostí)
tìn[tɪn]n.
práce, zaměstnání (ve smyslu činnosti která zaneprázdňuje, bez rozlišení emocí a "zábavnosti")
tìnawri[tɪ.ˈnaw.ɾi]n.
nadání, talent
tìnew[tɪ.ˈnɛw]n.
touha (obecně i jako konkrétní instance)
tìno[tɪ.ˈno]n.
pečlivost, smysl pro detail
tìnomum[tɪ.ˈno.mum]n.
zvědavost (odv. newomum - být zvědavý)
tìnui[tɪ.ˈnu.i]n.
selhání (všeobecně, na rozdíl od konkrétního sänui)
tìnvi[ˈtɪn.vi]n.
úkol
krok (jedna část pracovního postupu)
tìnvi si[ˈtɪn.vi si]vin.(2,2)
provést úkol
postoupit o krok dál (v rámci nějakého postupu)
tìng[tɪŋ]vtr.
dát
tìng ftxì[tɪŋ ftʼɪ]vin.
ochutnat (dosl. dát jazyk)
tìng lawr[tɪŋ lawɾ]vin.
zpívat beze slov, vydávat melodii
tìng mikyun[tɪŋ ˈmik.jun]vin.(1,1)
poslouchat (dosl. dát ucho)
tìng nari[tɪŋ ˈna.ɾi]vin.(1,1)
dívat se, koukat (dosl. dát oko)
tìng ontu[tɪŋ ˈon.tu]vin.(1,1)
čichat (dosl. dát nos)
tìng syawn[tɪŋ sjawn]vin.relig
požehnat, dát požehnání
tìng tseng[tɪŋ ͡tsɛŋ]vin.
uhnout, ustoupit (dosl. dát místo)
tìng zekwä[tɪŋ ˈzɛk.wæ]vin.(1,1)
dotknout se, cítit hmatem (dosl. dát prst)
tìngay[tɪ.ˈŋa.j]n.
pravda
tìngäzìk[tɪ.ˈŋæ.zɪk]n.
obtíž, problém (odv. ngäzìk - obtížný)
tìngong[tɪ.ˈŋoŋ]n.
lenost, letargie, apatie
tìngop[tɪ.ˈŋop]n.
tvorba (v abstraktním smyslu, pro název činnosti "tvoření" použijte tìngusop)
tìoeyktìng[tɪ.o.ˈɛjk.tɪŋ]n.
vysvětlení (hovorová výslovnost tìweyktìng je možná)
tìohakx[tɪ.o.ˈhakʼ]n.emot
hlad
tìomum[tɪ.ˈo.mum]n.
znalost, vědomost, vědění (ne jako název činnosti, ale něco co znám)
tìomummì oeyä[tɪ.ˈo.mum.mɪ ˈo.ɛ.jæ]idiom.idiom
podle mých znalostí, AFAIK
tìpawm[tɪ.ˈpawm]n.
otázka
tìpähem[tɪ.ˈpæ.hɛm]n.
příchod, příjezd
tìpängkxo[tɪ.pæŋ.ˈkʼo]n.
rozhovor, rozmluva, konverzace, diskuse
tìpe'un[tɪ.ˈpɛ.ʔun]n.
rozhodnutí
tìprrte'[tɪ.ˈprˌ.tɛʔ]n.
radost
tìpsaw[tɪp.ˈsaw]n.
neohrabanost, nešikovnost, nemotornost
tìralpeng[tɪ.ɾal.ˈpɛŋ]n.
překlad
interpretace
tìran[tɪ.ˈɾan]vin.
chodit, jít
tìrawn[tɪ.ˈɾawn]n.
výměna, nahrazení
tìrengop[tɪ.ˈɾɛ.ŋop]n.
navrhování, projektování, plánování
(název činnosti)
tìrey[tɪ.ˈɾɛj]n.
život
tìreyn[tɪ.ˈɾɛjn]n.lw
vlak
tìrol[tɪ.ˈɾol]n.mus
píseň (zpívaná, odv. rol - zpívat)
tìronsrel[tɪ.ˈɾon.sɾɛl]n.
představivost, fantazie (odv. ronsrelngop - představit si)
tìska'a[tɪ.ska.ˈʔa]n.
zničení, ničení, destrukce
tìsla'tsu[tɪ.ˈslaʔ.͡tsu]n.
popis, vylíčení, slovní charakteristika něčeho
tìslan[tɪ.ˈslan]n.sociol
podpora (ne fyzická, jen přeneseně)
tìsnaytx[tɪ.ˈsnajtʼ]n.
prohra (odv. snaytx - prohrát)
tìso'ha[tɪ.ˈsoʔ.ha]n.emot
nadšení, zapálení pro věc
tìsom[tɪ.ˈsom]n.weather
horko, teplo
tìsop[tɪ.ˈsop]n.
cesta (ne fyzicky, jen abstraktně), putování
tìspe'e[tɪ.spɛ.ˈʔɛ]n.mil
zajetí (odv. spe’e - zajmout)
tìspxin[tɪ.ˈspʼin]n.
stav nemocnosti (ne však nemoc sama)
tìsraw[tɪ.ˈsɾaw]n.
bolest
tìsraw seyki[tɪ.ˈsɾaw sɛj.ˈki]vtr.(3,3)
ranit někoho (tìsraw s‹eyk›i - způsobit, aby někoho něco bolelo. Infixy tìsraw seyk‹2›‹3›i, pozice 1 obsazena)
tìsraw si[tɪ.ˈsɾaw si]vin.
bolet, být bolestivý
tìsrese'a[tɪ.ˈsɾɛ.sɛ.ʔa]n.
proroctví (pozor, posun přízvuku vůči srese’a - předpovídat, prorokovat)
tìsteftxaw[tɪ.stɛ.ˈftʼaw]n.
zkouška, prověrka, ověření, kontrola
tìsti[tɪ.ˈsti]n.emot
hněv, vztek
tìsung[tɪ.ˈsuŋ]n.
přídavek, doplněk, též P.S. (post scriptum, odv. sung - přidat, přičíst)
tìsyor[tɪ.ˈsjoɾ]n.
uvolnění, relaxace, odpočinek
tìtaron[tɪ.ˈta.ɾon]n.hunt
lov (ve smyslu jít na "lov", odv. taron - lovit)
tìterkup[tɪ.ˈtɛɾ.kup]n.
smrt (ve všeobecném smyslu, pro jednu konkrétní použijte kxitx)
tìtsan'ul[tɪ.ˈ͡tsan.ʔul]n.
zlepšení, zdokonalení (ve všeobecném smyslu)
tìtseri[tɪ.ˈ͡tsɛ.ɾi]n.
povědomí
uvědomování si
tìtslam[tɪ.ˈ͡tslam]n.
chápání, porozumění
tìtstew[tɪ.ˈ͡tstɛw]n.
kuráž, odvaha, udatnost
tìtstewnga'[tɪ.ˈ͡tstɛw.ŋaʔ]adj.nfp
kurážný, odvážný, udatný (doslova "odvahu obsahující", ne pro osoby - pro ně použijte přímo tstew)
tìtstunwi[tɪ.ˈ͡tstun.wi]n.
laskavost
tìtstunwinga'[tɪ.ˈ͡tstun.wi.ŋaʔ]adj.nfp
laskavý, ohleduplný (ne pro osoby)
tìtsunslu[tɪ.ˈ͡tsun.slu]n.
možnost
tìtsyär[tɪ.ˈ͡tsjæɾ]n.
odmítnutí (odv. tsyär - odmítnout)
tìtxanew[tɪ.ˈtʼa.nɛw]n.
chamtivost, hamižnost, lakota (negativní význam)
tìtxantslusam[tɪ.ˈtʼan.͡tslu.sam]n.
moudrost (zřídka používáno)
porovnej s hafyon
tìtxen[tɪ.ˈtʼɛn]n.
bdělost (odv. txen - bdělý, probuzený)
tìtxen si[tɪ.ˈtʼɛn si]vin.
probudit
vzbudit
tìtxula[tɪ.ˈtʼu.la]n.
výtvor, vytvořená či postavená věc
tìtxur[tɪ.ˈtʼuɾ]n.
síla (jen fyzická, pro přenesený význam použijte tìseykxel)
tìtxurnga'[tɪ.ˈtʼuɾ.ŋaʔ]adj.nfp
silný fyzicky, nepoužívat pro osoby
tìvawm[tɪ.ˈvawm]n.
temnota
tìväng[tɪ.ˈvæŋ]n.
žízeň (odv. väng - žíznivý)
tìve'kì[tɪ.vɛʔ.ˈkɪ]n.
nenávist
tìwan[tɪ.ˈwan]n.
utajení, maskování
tìwäsul[tɪ.ˈwæ.sul]n.
soutěž, závod
všeobecně, na rozdíl od jedné konkrétní akce säwäsul
tìwäte[tɪ.wæ.ˈtɛ]n.
hádka, spor, polemika
tìwew[tɪ.ˈwɛw]n.weather
chlad, zima (odv. wew - studený)
tìwìngay[tɪ.wɪ.ˈŋaj]n.
důkaz
dokazování
tìyawn[tɪ.ˈjawn]n.
láska (odv. yawne - milovaný)
tìyawr[tɪ.ˈjawɾ]n.
správnost
tìyäkx[tɪ.ˈjækʼ]n.
ignorance
úmyslná nevšímavost
tìyo'[tɪ.ˈjoʔ]n.
dokonalost
tìyora'[tɪ.jo.ˈɾaʔ]n.
vítězství, výhra (ve smyslu "akt výhry", nikoliv vyhrané věci, odv. yora’ - vyhrát)
to[to]part.
odpovídá předložce "než" (porovnání něčeho s něčím, druhý stupeň příd.jm.)
Toitslan[ˈto.i.͡tslan]n.lw
Německo (z něm. "Deutschland")
toitsye[ˈto.i.͡tsjɛ]adj.
německý (z něm. "deutsch")
tok[tok]vtr.loc
nacházet se někde, být někde (kde - 4.pád)
toktor[ˈtok.toɾ]n.lw
doktor (ve smyslu lékař i vědec, z angl. "doctor")
tokx[tokʼ]n.
tělo
tolel[to.ˈlɛl]intj.
heuréka!, mám to!, už tomu rozumím! (ve smyslu pochopil jsem to, dosl. t‹ol›el - dostal / obdržel, synonymum tslolam)
toltem[tol.ˈtɛm]vtr.
zastřelit
tompa[ˈtom.pa]n.weather
déšť
tompakel[ˈtom.pa.kɛl]n.
sucho (z nedostatku deště)
tompameyp[tom.pa.ˈmɛjp]n.weather
mrholení, mžení, drobný déšť (odv. tompa - déšť a meyp - slabý)
tompawll[ˈtom.pa.wlˌ]n.flora
dešťolapka brousivá (též dešťová rostlina, angl. "geode", odv. tompa - déšť a ’ewll - rostlina)
tomperwì[ˈtom.pɛɾ.wɪ]n.weather
déšť se sněhem, plískanice
tompìva[ˈtom.pɪ.va]n.weather
kapka deště (odv. tompa - déšť a ìlva - kapka, štěpina)
  Tonowari[to.no.ˈwa.ɾi]n.name
mužské jméno
tong[toŋ]vtr.
hasit, uhasit
udusit (oheň)
tor[toɾ]adj.
poslední, finální, konečný (ve smyslu definitivnosti, nikoliv pořadí, odv. toruk - poslední stín)
toruk[ˈto.ɾuk]n.fauna
leonopteryx velký (dosl. "poslední stín")
toruk makto[ˈto.ɾuk ˈmak.to]n.myth
jezdec na posledním stínu (výjimka C - chybějící přípona -yu)
torukspxam[ˈto.ɾuk.spʼam]n.flora
muchomůrka obrovská (též oktohouba)
trr[trˌ]n.temp
den
trr'awve[trˌ.ˈʔaw.vɛ]n.temp
neděle
trr'ong[trˌ.ˈʔoŋ]n.temp
úsvit, čas úsvitu (východ slunce, slož.sl. z trr - den a ’ong - rozkvétat)
trr'ongmaw[trˌ.ˈʔoŋ.maw]n.temp
svítání, čas svítání (těsně po východu slunce, slož.sl. z trr’ong - úsvit a maw - po)
trram[trˌ.ˈam]adv.temp
včera (odv. trr - den a ham - předchozí)
trram[trˌ.ˈam]n.temp
včera (odv. trr - den a ham - předchozí)
trray[trˌ.ˈaj]adv.temp
zítra (odv. trr - den a hay - další, následující)
trray[trˌ.ˈaj]n.temp
zítra (odv. trr - den a hay - další, následující)
trrkive[trˌ.ˈki.vɛ]n.temp
sobota
trrmrrve[trˌ.ˈmrˌ.vɛ]n.temp
čtvrtek
trrmuve[trˌ.ˈmu.vɛ]n.temp
pondělí
trrpeve[trˌ.ˈpɛ.vɛ]inter.temp
který den v týdnu? (odv. trr - den, pe+ - táz. značka, ve - příp. řadových čísl.)
trrpuve[trˌ.ˈpu.vɛ]n.temp
pátek
trrpxeyve[trˌ.ˈpʼɛj.vɛ]n.temp
úterý
trrtsìve[trˌ.ˈ͡tsɪ.vɛ]n.temp
středa
trrtxon[trˌ.ˈtʼon]n.temp
cyklus dne a noci (časově, odv. trr - den a txon - noc)
  tu[tu]part.
neprod. personifikační přípona
Tuke[ˈtu.kɛ]n.name
ženské jméno
tukru[tuk.ˈɾu]n.milhunt
kopí, oštěp
  Tuktirey[tuk.ti.ɾɛj]n.name
ženské jméno
tul[tul]vin.
běžet
tumpin[ˈtum.pin]n.col
červená až oranžová (v rozmezí obou barev)
tun[tun]adj.col
červený až oranžový
tung[tuŋ]vtr.
dovolit, povolit (udělit svolení k nějaké činnosti)
tungzup[tuŋ.ˈzup]vtr.
upustit (slož.sl. z tung - dovolit a zup - spadnout)
tup[tup]conj.
namísto, spíše než (alternativa ki, pokud nepotřebujeme celé sousloví ke ... ki)
tupe[ˈtu.pɛ]inter.
kdo? (varianta pesu)
tut[tut]part.
značící výzvu k pokračování (např. nga tut? - a ty?)
tutan[tu.ˈtan]n.
muž
tuté[tu.ˈtɛ]n.
žena
tute[ˈtu.tɛ]n.
osoba (bez rozlišení pohlaví)
žena (možno psát tuté pro zvýraznění přízvuku)
tuteo[ˈtu.tɛ.o]n.
někdo
tutsena[ˈtut.sɛ.na]n.
nosítka
tuvom[tu.ˈvom]adj.
největší ze všech
mimořádně velký (přeneseně)
tuvon[ˈtu.von]vin.
naklánět se, sklánět se