vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na L

  Na'vi Czech
lafyon[la.ˈfjon]adj.persnfo
moudrý
lahe[ˈla.hɛ]adj.
jiný, ostatní
lal[lal]adj.nfp
starý, zastaralý (ne pro osoby, opak mip - nový)
opotřebovaný - pro věci podléhající opotřebení
lam[lam]vin.
zdát se, připadat
lam oer[lam ˈo.ɛɾ]oth.
zdá se mi
připadá mi
lanay'ka[la.ˈnajʔ.ka]n.fauna
oštěpoun hrozivý
lang[laŋ]vtr.
prověřit
prozkoumat (něco neznámého, bez očekávání konkrétních výsledků)
lapo[ˈla.po]pn.
někdo jiný (odv. po - on, lahe - ostatní)
laro[ˈla.ɾo]adj.
čistý
laro si[ˈla.ɾo si]vin.(2,2)
očistit (obecně)
latem[ˈla.tɛm]vin.
podléhat změně (l‹eyk›atem - sloveso p. měnit něco, l‹äp›‹eyk›atem - měnit se)
latsi[la.ˈ͡tsi]vin.
držet krok s někým, stačit někomu (fyzicky i přeneseně)
law[law]adj.
jasný, jistý (ve smyslu "je jasné že...", "je jisté že...")
law si[law si]vin.
objasnit, vysvětlit
lawk[lawk]vtr.
mluvit, bavit se, diskutovat (o něčem)
lawnol[ˈlaw.nol]n.
velká radost
lawr[lawɾ]n.mus
melodie, nápěv
layompin[la.ˈjom.pin]n.col
černá (barva)
layon[la.ˈjon]adj.col
černý
lätxayn[læ.ˈtʼajn]vtr.mil
porazit někoho v boji, podmanit si někoho
le'al[lɛ.ˈʔal]adj.
plýtvavý, marnotratný, nehospodárný (nepoužívat pro osoby)
le'aw[lɛ.ˈʔaw]adj.
jediný, jedinečný
le'awtu[lɛ.ˈʔaw.tu]adj.
sám
osamělý
osamocený
le'en[lɛ.ˈʔɛn]adj.objnfp
odhadnutý, intuitivní (odv. ’en - odhad, tušení; nepoužívat pro osoby)
lefkrr[lɛ.ˈfkrˌ]adj.
nynější, současný, aktuální (odv. fìkrr - tento čas)
lefnelan[lɛ.ˈfnɛ.lan]adj.pers
samčí (mužský)
lefnele[lɛ.ˈfnɛ.lɛ]adj.pers
samičí (ženský)
lefngap[lɛ.ˈfŋap]adj.
kovový
lefpom[lɛ.ˈfpom]adj.nfp
šťastný, příjemný, veselý (nepoužívat pro osoby)
lefpomron[lɛ.fpom.ˈɾon]adj.nfo
zdravý (duševně)
jen pro osoby - jinak použijte fpomronga’
lefpomtokx[lɛ.fpom.ˈtokʼ]adj.
zdravý (fyzicky)
lehawmpam[lɛ.ˈhawm.pam]adj.
hlučný, lomozný (produkující nadměrný hluk)
lehawng[lɛ.ˈhawŋ]adj.
přílišný, nadměrný
lehawngkrr[lɛ.ˈhawŋ.krˌ]adj.temp
pozdní, opožděný
lehìpey[lɛ.ˈhɪ.pɛj]adj.
váhavý, váhající
otálející
zdráhající se
lehoan[lɛ.ˈho.an]adj.
pohodlný, komfortní
lehrrap[lɛ.ˈhrˌ.ap]adj.
nebezpečný
leioae[lɛ.i.o.ˈa.ɛ]n.sociol
respekt, uznání
leioae si[lɛ.i.o.ˈa.ɛ si]vin.sociol
respektovat, uznat (něco nebo někoho - 3.pád)
lek[lɛk]vtr.
řídit se (někým/něčím)
poslouchat někoho (přeneseně)
dodržovat (pravidla, nařízení)
lekin[lɛ.ˈkin]adj.
nezbytný, nutný, potřebný
lekoren[lɛ.ko.ˈɾɛn]adj.
zákonný, pravidla dodržující (odv. koren - pravidlo)
lekye'ung[lɛk.ˈjɛ.ʔuŋ]adj.
šílený (odv. keye’ung - šílenství, vypuštěno "e")
lelì'fya[lɛ.ˈlɪʔ.fja]adj.ling
jazykový, týkající se jazyka
lemrey[lɛm.ˈɾɛj]adj.
přežívající (o někom kdo přežil nebezpečnou událost, odv. emrey - přežít)
lemweypey[lɛm.ˈwɛj.pɛj]adj.
trpělivý (odv. maweypey - být trpělivý)
len[lɛn]vin.
stát se, nastat, přihodit se (o události, nikoliv stát se něčím)
leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]adj.sociolling
na’vijský, týkající se lidu
leno[lɛ.ˈno]adj.persnfo
důkladný, věnující se detailům (o osobě)
lenomum[lɛ.ˈno.mum]adj.
zvědavý (odv. newomum - být zvědavý)
lenrra[lɛ.ˈnrˌ.a]adj.emot
hrdý, pyšný (v pozitivním smyslu)
pocit hrdosti na jinou osobu
lepay[lɛ.ˈpaj]adj.
mokrý, promočený, nasycený vodou (nikoliv jen "vlhký" - v tom případě použijte paynga’)
lepwopx[lɛp.ˈwopʼ]adj.weather
zpola zatažený, polojasný (stav počasí)
ler[lɛɾ]adj.
plynulý
hladký
stabilní, trvalý
(ve smyslu hladkého a plynulého pohybu)
lereyfya[lɛ.ˈɾɛj.fja]adj.sociol
kulturní
lerìk[lɛ.ˈɾɪk]adj.floraenvir
listový, listnatý
lerìn[lɛ.ˈɾɪn]adj.
dřevěný
ze dřeva
leronsrel[lɛ.ˈɾon.sɾɛl]adj.
fiktivní, imaginární, pomyslný (odv. ronsrelngop - představit si)
lertu[ˈlɛɾ.tu]n.
kolega, spolupracovník
lesar[lɛ.ˈsaɾ]adj.
užitečný
lesar si[lɛ.ˈsaɾ si]vin.(2,2)
být užitečný
hodit se
přijít vhod
leskxir[lɛ.ˈskʼiɾ]adj.milhunt
zraněný, poraněný (odv. skxir - rána, zranění)
lesnonrra[lɛ.sno.ˈnrˌ.a]adj.emot
pyšný (v negativním smyslu)
sebestředný, arogantní
lesngä'i[lɛ.ˈsŋæ.ʔi]adj.
originální, původní (ve smyslu "vzorový, první z mnoha, prototyp")
leso'ha[lɛ.ˈsoʔ.ha]adj.emotpersnfo
nadšený, zapálený pro něco, dychtivý něco dělat (jen pro osoby)
letam[lɛ.ˈtam]adj.
dostatečný, dostačující
letokx[lɛ.ˈtokʼ]adj.
tělesný, fyzický
letrr[lɛ.ˈtrˌ]adj.temp
denní, každodenní
letrrtrr[lɛ.ˈtrˌ.trˌ]adj.temp
obyčejný, běžný, rutinní
letwan[lɛt.ˈwan]adj.emot
záludný, prohnaný, vychytralý (o osobě)
odv. tute - osoba a wan - skrýt
letsim[lɛ.ˈ͡tsim]adj.
originální, původní (ve smyslu "z ničeho neodvozený")
odv. tsim - pramen, zdroj
letskxe[lɛ.ˈ͡tskʼɛ]adj.obj
kamenný
z kamene
letsranten[lɛ.ˈ͡tsɾan.tɛn]adj.
důležitý, významný
letsunslu[lɛ.ˈ͡tsun.slu]adj.
možný (slož.sl. z tsun - moci a slu - stát se)
letswal[lɛ.ˈ͡tswal]adj.nfo
mocný, silný (jen pro osoby)
letxi[lɛ.ˈtʼi]adj.
uspěchaný, frenetický
letxiluke[lɛ.ˈtʼi.lu.kɛ]adj.
neuspěchaný, rozvážný
lew[lɛw]n.
poklice, kryt, víko
lew säpi[lɛw sæ.ˈpi]vin.(2,2)
zakrýt se, přikrýt se (sebe sama)
lew si[lɛw si]vin.
zakrýt, pokrýt
lewäte[lɛ.wæ.ˈtɛ]adj.emot
protivný, hašteřivý, popudlivý (o osobě, odv. wäte - hádat se)
leweopx[lɛ.wɛ.ˈopʼ]adj.
vlnitý, zvlněný, vlnovitý (jako vlny na hladině vody)
ley[lɛj]vin.
mít hodnotu
být cenný
stát za něco (v pozitivním smyslu)
leyapay[lɛ.ˈja.paj]adj.weather
zamlžený, mlhavý (stav počasí)
leye'krr[lɛ.ˈjɛʔ.krˌ]adj.temp
časný, raný
leyewla[lɛ.ˈjɛw.la]adj.
neuspokojivý
nesplňující očekávání
leym[lɛjm]vin.
křičet
řvát
volat
leymfe'[lɛjm.ˈfɛʔ]vin.(1,1)
stěžovat si
leymkem[lɛjm.ˈkɛm]vin.(1,1)
protestovat, ohrazovat se
leyn[lɛjn]vtr.
opakovat, udělat znovu (nějakou činnost)
lezeswa[lɛ.ˈzɛ.swa]adj.flora
travnatý
li[li]adv.
už, již (má též opačný význam: ke li - ještě ne, zatím ne; v tom případě vyžaduje vícenásobný zápor, např. po ke li ke zola’u - on zatím nepřišel)
v kombinaci s rozkazovacím slovesem značí naléhavost rozkazu, nutnost jeho okamžitého vykonání
no tak jo, asi ano, dejme tomu (vyhýbavý a nejednoznačný souhlas)
lie[ˈli.ɛ]n.
zkušenost, zážitek
lie si[ˈli.ɛ si]vin.(2,2)
získat zkušenost
zažít
lini[ˈli.ni]n.fauna
mládě (obecně jakéhokoliv zvířete či hmyzu)
lisre+[ˈli.sɾɛ]adp.temp
nejpozději do (odv. li - už a sre + - před; sre je možné použít jako příponu: li trraysre - do zítřka)
liswa[li.ˈswa]n.
výživa, potrava
liswa si[li.ˈswa si]vin.(2,2)
živit
poskytovat potravu
litx[litʼ]adj.
ostrý (jen pro ostří, čepel; na rozdíl od pxi - jen pro hrot, špičku)
lì'fya[ˈlɪʔ.fja]n.ling
řeč, jazyk (odv. lì’u - slovo, fya - způsob)
lì'fyaolo'[ˈlɪʔ.fja.o.ˈloʔ]n.ling
skupina osob hovořících stejným jazykem
odv. lì’fya - jazyk, řeč a olo’ - klan
lì'fyavi[ˈlɪʔ.fja.vi]n.
výraz v jazyce, idiom (dosl. část jazyka)
lì'kong[ˈlɪʔ.koŋ]n.ling
slabika
Lì'ona[lɪ.ʔo.na]n.name
jméno klanu
lì'u[ˈlɪ.ʔu]n.ling
slovo
lì'ukìng[ˈlɪ.ʔu.kɪŋ]n.ling
věta
lì'ukìngvi[ˈlɪ.ʔu.kɪŋ.vi]n.ling
slovní spojení, fráze
lì'upam[ˈlɪ.ʔu.pam]n.ling
přízvuk, výslovnost (odv. lì’u - slovo, pam - zvuk)
lì'upe[ˈlɪ.ʔu.pɛ]inter.
jaké slovo? (změna přízvuku, varianta pelì’u)
lì'upuk[ˈlɪ.ʔu.puk]n.specling
slovník
lì'uvan[ˈlɪ.ʔu.van]n.
slovní hříčka (nikoliv vtip -ten je hangvur)
lì'uvi[ˈlɪ.ʔu.vi]n.ling
afix
lìm[lɪm]vin.loc
být daleko
lìng[lɪŋ]vin.
vznášet se ve vzduchu
lo'a[ˈlo.ʔa]n.sociolspec
totem
amulet
Lo'ak[ˈlo.ʔak]n.name
mužské jméno
Lo'akur[lo.ʔa.ˈkuɾ]n.myth
amulet Toruka Makto
(posvátný předmět)
Loak[ˈlo.ak]n.name
mužské jméno
loi[ˈlo.i]n.
vejce, vajíčko
lok[lok]vtr.loc
přibližovat se, být blízko
lok[lok]adp.
u, blízko u (místně)
lom[lom]adj.emot
chybějící (jen ve významu ztráty něčeho na co jsme citově vázaní, Nga lom lu oer - Chybíš mi)
lomtu[ˈlom.tu]n.
chybějící osoba (význam jako lom, používat jen pro zvláštní příležitosti)
lonataya[lo.na.ta.ja]n.
medúza (zvíře)
lonu[lo.ˈnu]vtr.
propustit, nechat jít (též ve smyslu "vypustit do světa, zveřejnit")
lopx[lopʼ]vin.
panikařit, propadat panice
lor[loɾ]adj.emot
krásný, nádherný (podobně jako sevin, ale s hlubším významem)
loran[ˈlo.ɾan]n.
elegance, půvab
odv. lor - krásný a ran - charakter, povaha
loreyu[lo.ˈɾɛ.ju]n.flora
spirálovka nádherná (odv. lor - hezký a ’ìheyu - spirála)
lrrtok[ˈlrˌ.tok]n.
úsměv
lrrtok si[ˈlrˌ.tok si]vin.
usmívat se
lu[lu]vin.
být (kromě významu "nacházet se někde")
luke[ˈlu.kɛ]adp.
bez
lukpen[luk.ˈpɛn]adj.cloth
nahý, neoblečený
lumpe[ˈlum.pɛ]inter.
proč? (varianta pelun)
lun[lun]n.
důvod
lupra[ˈlup.ɾa]n.
styl, vkus (móda, životní styl)