vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "čas / popis času"

  Na'vi Czech
'awlie[ʔaw.ˈli.ɛ]adv.temp
kdysi, jednou (někdy v minulosti)
fìrewon[fɪ.ˈɾɛ.won]n.temp
toto ráno
fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]adv.temp
dnes
fìtxon[fɪ.ˈtʼon]adv.temp
dnes v noci, dnes večer
frakrr[ˈfɾa.krˌ]adv.temp
vždy, pořád
fratrr[fɾa.ˈtrˌ]adv.temp
denně, každý den
fratxon[fɾa.ˈtʼon]adv.temp
každou noc, "každonočně"
ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]n.temp
minulost (odvozeno z ft‹awn›em - prošlý a krr - čas)
ha'ngir[haʔ.ˈŋiɾ]n.temp
odpoledne
ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]adv.temp
včera odpoledne
ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]n.temp
včerejší odpoledne
ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]adv.temp
zítra odpoledne
ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]n.temp
zítřejší odpoledne
hamalo[ha.ˈma.lo]adv.temp
naposledy, minule, posledně (odv. ham - předchozí a alo - čas. instance)
hawngkrr[ˈhawŋ.krˌ]adv.temp
pozdě
hayalo[ha.ˈja.lo]adv.temp
příště (odv. hay - další a alo - čas. instance)
hìkrr[ˈhɪ.krˌ]n.temp
okamžik, vteřina
kam[kam]adp.temp
před (časově; angl. "ago"; pro určení času v minulosti vzhledem k okamžiku vyřčení)
kawkrr[ˈkaw.krˌ]adv.temp
nikdy (odv. ke ’aw - ne jeden, krr - čas)
kay[kaj]adp.temp
od teď (časově; pro určení času v budoucnosti vzhledem k okamžiku vyřčení)
kaym[kajm]n.temp
podvečer, pozdní odpoledne
kaymam[kaj.ˈmam]adv.temp
včera podvečer
kaymam[kaj.ˈmam]n.temp
včerejší podvečer
kaymay[kaj.ˈmaj]n.temp
zítřejší podvečer
kaymay[kaj.ˈmaj]adv.temp
zítra podvečer
ke ... nulkrr[kɛ … nul.ˈkrˌ]oth.temp
ne déle
kintrr[ˈkin.trˌ]n.temp
týden (celý pozemský týden - 7 dní, odv. kinä - sedm a trr - den)
kintrram[kin.trˌ.ˈam]n.temp
minulý týden
kintrray[kin.trˌ.ˈaj]n.temp
příští týden
krr[krˌ]n.temp
čas
krra[ˈkrˌ.a]conj.temp
kdy (není tázací, uvozuje v.v. příslovečnou časovou v normálním pořadí, varianta a krr)
krrka[ˈkrˌ.ka]adp.temp
během, v průběhu, za doby trvání (uvnitř nějakého časového intervalu)
krrnekx[krˌ.ˈnɛkʼ]vin.(2,2)temp
zabrat čas
krro krro[ˈkrˌ.o ˈkrˌ.o]adv.temp
občas, příležitostně, čas od času
kxamtrr[ˈkʼam.trˌ]n.temp
poledne (dosl. střed dne)
kxamtrrmaw[ˈkʼam.trˌ.maw]n.temp
časně odpoledne (dosl. po poledni)
kxamtxomaw[ˈkʼam.tʼo.maw]n.temp
po půlnoci (slož.sl. z kxamtxon - půlnoc a maw - po)
kxamtxon[ˈkʼam.tʼon]n.temp
půlnoc (slož.sl. z kxam - střed a kxam - noc)
lehawngkrr[lɛ.ˈhawŋ.krˌ]adj.temp
pozdní, opožděný
letrr[lɛ.ˈtrˌ]adj.temp
denní, každodenní
letrrtrr[lɛ.ˈtrˌ.trˌ]adj.temp
obyčejný, běžný, rutinní
leye'krr[lɛ.ˈjɛʔ.krˌ]adj.temp
časný, raný
lisre+[ˈli.sɾɛ]adp.temp
nejpozději do (odv. li - už a sre + - před; sre je možné použít jako příponu: li trraysre - do zítřka)
maw[maw]adp.temp
po (časově)
mawkrr[ˈmaw.krˌ]adv.temp
později, potom
mawkrra[maw.ˈkrˌ.a]conj.temp
poté co, po té době co (uvozuje v.v. příslovečnou časovou pro normální pořadí vět, varianta akrrmaw)
mesrram[mɛ.srˌ.ˈam]adv.temp
předevčírem, před dvěma dny
mesrray[mɛ.srˌ.ˈaj]adv.temp
pozítří, za dva dny
mrrtrr[ˈmrˌ.trˌ]n.temp
pracovní týden (všední dny pozemského týdne, PO - PÁ)
muntrr[ˈmun.trˌ]n.temp
víkend (nepracovní dny pozemského týdne, SO + NE)
muntrram[mun.trˌ.ˈam]n.temp
minulý víkend
muntrray[mun.trˌ.ˈaj]n.temp
příští víkend
nìfkrr[nɪ.ˈfkrˌ]adv.temp
nedávno, nyní, v současné době (odv. fìkrr - teď)
nìfrakrr[nɪ.ˈfɾa.krˌ]adv.temp
jako vždy, jako vždycky
nìkmar[nɪk.ˈmaɾ]adv.temp
v sezóně, ve správném (vhodném) čase
nìmun[nɪ.ˈmun]adv.temp
znovu, ještě jednou, podruhé
nìsngä'i[nɪ.ˈsŋæ.ʔi]adv.temp
originálně, prvně (ve smyslu "vzorově, jako první z mnoha, prototypově")
nìtrrtrr[nɪ.ˈtrˌ.trˌ]adv.temp
pravidelně, každodenně
nìtut[nɪ.ˈtut]adv.temp
pořád, neustále, průběžně (odv. tut - "pokračovací" částice)
nìyol[nɪ.ˈjol]adv.temp
krátce, stručně (co se času týče, nikoliv obsahově)
nulkrr[nul.ˈkrˌ]adv.temp
déle (časově)
pxesrram[pʼɛ.srˌ.ˈam]adv.temp
před třemi dny (ode dneška)
pxesrray[pʼɛ.srˌ.ˈaj]adv.temp
za tři dny (ode dneška)
pximaw[pʼi.ˈmaw]adp.temp
hned po (časově, odv. pxi - ostrý a maw - po)
pxiset[pʼi.ˈsɛt]adv.temp
právě teď, zrovna teď (odv. pxi - ostrý a set - teď)
pxisre+[pʼi.ˈsɾɛ]adp.temp
těsně před (časově, odv. pxi - ostrý a sre + - před)
pxiswawam[pʼi.swaw.ˈam]adv.temp
před chvílí (odv. pxi - ostrý, swaw - chvíle, ‹am› - infix minulosti)
pxiswaway[pʼi.swaw.ˈaj]adv.temp
za okamžik, ihned, za vteřinku (odv. pxi - ostrý, swaw - chvíle, ‹ay› - infix budoucnosti)
pxiye'rìn[pʼi.ˈjɛʔ.ɾɪn]adv.temp
hned, velmi brzy (dříve než ye’rìn, ale později než pxiswaway)
pxìm[pʼɪm]adv.temp
často
rewon[ˈɾɛ.won]n.temp
ráno, dopoledne
rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]adv.temp
včera ráno
rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]n.temp
včerejší ráno
rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]adv.temp
zítra ráno
rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]n.temp
zítřejší ráno
sekrr[ˈsɛ.krˌ]n.temp
současnost (odv. set - teď, krr - čas)
set[sɛt]adv.temp
teď, nyní
sre+[sɾɛ]adp.temp
před (časově)
srekamtrr[sɾɛ.ˈkam.trˌ]n.temp
čas před polednem (slož.sl. ze sre + - před a kxamtrr poledne)
srekamtxon[sɾɛ.ˈkam.tʼon]n.temp
čas před půlnocí (slož.sl. ze sre + - před a kxamtxon - půlnoc)
srekrr[sɾɛ.ˈkrˌ]adv.temp
dříve, před časem (slož.sl. ze sre + - před a krr - čas, výjimka - nezměkčené k)
sresrr'ong[sɾɛ.srˌ.ˈʔoŋ]n.temp
svítání, čas před úsvitem (slož.sl. ze sre + - před a trr’ong - úsvit)
sreton'ong[sɾɛ.ton.ˈʔoŋ]n.temp
soumrak, čas před západem slunce (odv. sre + - před a txon’ong - západ slunce)
ta[ta]adp.loctemp
z, od (místně, časově i vyjádření původu, nepoužívá se ale pro úmyslný pohyb - v tom případě použijte ftu)
tì'i'a[tɪ.ˈʔiʔ.a]n.temp
konec, závěr
trr[trˌ]n.temp
den
trr'awve[trˌ.ˈʔaw.vɛ]n.temp
neděle
trr'ong[trˌ.ˈʔoŋ]n.temp
úsvit, čas úsvitu (východ slunce, slož.sl. z trr - den a ’ong - rozkvétat)
trr'ongmaw[trˌ.ˈʔoŋ.maw]n.temp
svítání, čas svítání (těsně po východu slunce, slož.sl. z trr’ong - úsvit a maw - po)
trram[trˌ.ˈam]adv.temp
včera (odv. trr - den a ham - předchozí)
trram[trˌ.ˈam]n.temp
včera (odv. trr - den a ham - předchozí)
trray[trˌ.ˈaj]adv.temp
zítra (odv. trr - den a hay - další, následující)
trray[trˌ.ˈaj]n.temp
zítra (odv. trr - den a hay - další, následující)
trrkive[trˌ.ˈki.vɛ]n.temp
sobota
trrmrrve[trˌ.ˈmrˌ.vɛ]n.temp
čtvrtek
trrmuve[trˌ.ˈmu.vɛ]n.temp
pondělí
trrpeve[trˌ.ˈpɛ.vɛ]inter.temp
který den v týdnu? (odv. trr - den, pe+ - táz. značka, ve - příp. řadových čísl.)
trrpuve[trˌ.ˈpu.vɛ]n.temp
pátek
trrpxeyve[trˌ.ˈpʼɛj.vɛ]n.temp
úterý
trrtsìve[trˌ.ˈ͡tsɪ.vɛ]n.temp
středa
trrtxon[trˌ.ˈtʼon]n.temp
cyklus dne a noci (časově, odv. trr - den a txon - noc)
tsakrr[͡tsa.ˈkrˌ]adv.temp
tehdy, v té době
tsakrrvay[͡tsa.ˈkrˌ.vaj]adv.temp
do té doby, mezitím, zatím
tsìk[͡tsɪk]adv.temp
náhle, bez varování, neočekávaně
txankrr[tʼan.ˈkrˌ]adv.temp
dlouho (během dlouhého času)
txon[tʼon]n.temp
noc
txon'ong[tʼon.ˈʔoŋ]n.temp
večer, soumrak (doba západu slunce)
txon'ongmaw[tʼon.ˈʔoŋ.maw]n.temp
večer, soumrak (doba těsně po západu slunce)
txonam[tʼo.ˈnam]n.temp
včera večer, včera v noci (odv. txon - noc a ham - předchozí)
txonam[tʼo.ˈnam]adv.temp
včera večer, včera v noci (odv. txon - noc a ham - předchozí)
txonay[tʼo.ˈnaj]n.temp
zítra večer, zítra v noci (odv. hay - další, následující)
txonay[tʼo.ˈnaj]adv.temp
zítra večer, zítra v noci (odv. hay - další, následující)
txonkrr[ˈtʼon.krˌ]adv.temp
v noci, během noci
vay[vaj]adp.loctemp
až po, až do (místně i časově)
vospxì[vo.ˈspʼɪ]n.temp
měsíc (pozemského kalendáře, odv. vosìpxì zìsìtä - dvanáctina roku)
vospxìam[vo.spʼɪ.ˈam]n.temp
minulý měsíc
vospxìay[vo.spʼɪ.ˈaj]n.temp
příští měsíc
ye'krr[ˈjɛʔ.krˌ]adv.temp
brzo, časně (ve smyslu přijdu brzy - nezpozdím se)
ye'rìn[ˈjɛʔ.ɾɪn]adv.temp
zanedlouho, za krátký čas (ve smyslu určení časového úseku)
yol[jol]adj.temp
krátký (časově)
zìsìkrr[ˈzɪ.sɪ.krˌ]n.temp
roční období (odv. zìsìt - rok a krr - čas)
zìsìt[ˈzɪ.sɪt]n.temp
rok
zìsìtay[zɪ.sɪ.ˈtaj]adv.temp
příští rok
zusawkrr[zu.ˈsaw.krˌ]n.temp
budoucnost (slož.sl. z z‹us›a’u - přicházející a krr - čas)