szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na S

  Na'vi Polski
sa[sa]czasow. nie.
wzrastać do wyzwania
ang. rise to a challange
sa'ewrang[sa.ˈʔɛw.ɾaŋ]rzecz.spec
ogromny warsztat tkacki (???)
mother loom
giant loom
sa'nok[ˈsaʔ.nok]rzecz.fam
matka
sa'nu[ˈsaʔ.nu]rzecz.fam
mama
sa'sem[ˈsaʔ.sɛm]rzecz.fam
rodzic
(dosł. "zestaw rodziców" - przyp. tłum.)
sa'u[sa.ˈʔu]wkaz.
te (rzeczy)
(skrócona forma od tsa'u)
saa[saa]wykrz.
łzy grozy
(ang. "threatening cry" - przyp. tłum.)
salew[sa.ˈlɛw]czasow. nie.
kontynuować
(używany również do mówienia o wieku osoby)
salewfya[sa.ˈlɛw.fja]rzecz.
kierunek
kurs
san[san]czą.
cząstka do mówienia do określonej osoby
początek cytatu
'mówić'
sang[saŋ]przym.weather
ciepły
gorący
sar[saɾ]czasow. prz.
uzywać
posługiwać się
korzystać
stosować
sau[sa.ˈu]wykrz.
okrzyk po wysiłku
'ugh'
saylahe[saj.ˈla.hɛ]przysł.
i tak dalej
et cetera
itd.
zapisywane w skrócie jako: sl.
sayrìp[ˈsaj.ɾɪp]przym.persnfo
przystojny
dobrze wyglądający (głównie dla mężczyzn)
sä'anla[sæ.ˈʔan.la]rzecz.
tęsknota
sä'eoio[sæ.ˈʔɛ.o.i.o]rzecz.
ceremonia
rytuał
obrzęd
sä'eoio si[sæ.ˈʔɛ.o.i.o si]czasow. nie.(5,5)
wziąć udział w ceremonii
wykonywać rytuał
sä'ipu[sæ.ˈʔi.pu]rzecz.
coś humorystycznego
sä'o[ˈsæ.ʔo]rzecz.
narzędzie
naczynie
säfe'ul[sæ.ˈfɛ.ʔul]rzecz.
pogorszenie (konkretnej rzeczy)
säflä[sæ.ˈflæ]rzecz.
sukces
(przykład) sukcesu
säfmi[sæ.ˈfmi]rzecz.
próba
usiłowanie
säfngo'[sæ.ˈfŋoʔ]rzecz.
wymaganie
żądanie
warunek
säfpìl[sæ.ˈfpɪl]rzecz.
pomysł
myśl

säftxulì'u[sæ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]rzecz.sociol
mowa
przemowa
orędzie
säfyep[sæ.ˈfjɛp]rzecz.obj
uchwyt
rękojeść
(część obiektu za którą możesz go trzymać)
sähena[sæ.ˈhɛ.na]rzecz.
pojemnik
naczynie
nośnik
säkanom[sæ.ˈka.nom]rzecz.
nabytek
własność
sälang[sæ.ˈlaŋ]rzecz.
dochodzenie
śledztwo
badanie
sälatem[sæ.ˈla.tɛm]rzecz.
(przypadek) zmiana
edycja
modyfikacja
sälätxayn[sæ.læ.ˈtʼajn]rzecz.mil
porażka
przykład porażki
sämok[sæ.ˈmok]rzecz.
sugestia
konkretny przypadek sugestii
sämunge[sæ.ˈmu.ŋɛ]rzecz.
narzędzie transportowe
urządzenie transportowe
(dowolny obiekt użyty do niesienia lub transportu czegoś innego)
sämyam[sæm.ˈjam]rzecz.
uścisk
objęcie
ująć (np. w ramiona)
sänrr[sæ.ˈnrˌ]rzecz.
poświata
źródło światła
lampa
sänui[sæ.ˈnu.i]rzecz.
niepowodzenie (częściowe wystąpienie porażki)
(particular instance of failure)
sänume[sæ.ˈnu.mɛ]rzecz.
nauka
uczenie
instrukcja
sänume si[sæ.ˈnu.mɛ si]czasow. nie.(3,3)
uczyć
nauczać
instruować
dawać instrukcje
sänumvi[sæ.ˈnum.vi]rzecz.
lekcja
nauczka
sängä'än[sæ.ŋæ.ˈʔæn]rzecz.
napad cierpienia
depresja (jako epizod)
sängop[sæ.ˈŋop]rzecz.
kreacja
twór
stworzenie
utworzenie
säomum[sæ.ˈo.mum]rzecz.
(kawałek) informacja (policzalne)
säpenghrr[sæ.pɛŋ.ˈhrˌ]rzecz.
ostrzeżenie
przestroga
uprzedzenie
säpllhrr[sæ.plˌ.ˈhrˌ]rzecz.
ostrzeżenie
przestroga
uprzedzenie
säplltxe[sæ.plˌ.ˈtʼɛ]rzecz.
komunikat
oświadczenie
säplltxevi[sæ.plˌ.ˈtʼɛ.vi]rzecz.
komentarz
uwaga
wyjaśnienie
säpom[sæ.ˈpom]rzecz.
całować
särawn[sæ.ˈɾawn]rzecz.
zamiennik
sybstytut
coś co zamienia coś innego
särengop[sæ.ˈɾɛ.ŋop]rzecz.
projekt
säro'a[sæ.ˈɾo.ʔa]rzecz.
osiągnięcie
wielki czyn
säro'a si[sæ.ˈɾo.ʔa si]czasow. nie.
dokonywać wielkich czynów
säseyto[sæ.sɛj.ˈto]rzecz.
narzędzie do rozbiórki
narzędzie służące do rozbiórki czegoś
säsìlpey[sæ.sɪl.ˈpɛj]rzecz.
nadzieja (w tym przypadku)
säspxin[sæ.ˈspʼin]rzecz.
choroba
schorzenie
niedomaganie
säspxintsyìp[sæ.ˈspʼin.͡tsjɪp]rzecz.
drobne dolegliwości
säsrätx[sæ.ˈsɾætʼ]rzecz.
kłopot
irytacja
säsrìn[sæ.ˈsɾɪn]rzecz.comm
pożyczona rzecz
sästarsìm[sæ.ˈstaɾ.sɪm]rzecz.
kolekcja (ułożona celowo przez kogoś)
säsulìn[sæ.ˈsu.lɪn]rzecz.
hobby
przyjemna aktywność
säsyep[sæ.ˈsjɛp]rzecz.milhunt
pułapka
sätare[sæ.ˈta.ɾɛ]rzecz.famsociol
więź
związek
relacja (z kimś)
sätaron[sæ.ˈta.ɾon]rzecz.hunt
polowanie
sätsan'ul[sæ.ˈ͡tsan.ʔul]rzecz.
poprawa
ulepszenie
polepszenie
udoskonalenie
(konkretny przypadek)
sätsìsyì[sæ.ˈ͡tsɪ.sjɪ]rzecz.
szept
sätswayon[sæ.ˈ͡tswaj.on]rzecz.
lot
przypadek lotu
sätsyìl[sæ.ˈ͡tsjɪl]rzecz.
wspinaczka
säwäsul[sæ.ˈwæ.sul]rzecz.
rywalizacja
pojedynek (między osobami)
(szczególny przypadek konkurowania)
säwäsultsyìp[sæ.ˈwæ.sul.͡tsjɪp]rzecz.
zawody
konkurs
säwäte[sæ.wæ.ˈtɛ]rzecz.
punkt sporny
sprawa sporna
säwìntxu[sæ.wɪn.ˈtʼu]rzecz.
seans
pokaz
wystawa
ekspozycja
säwìngay[sæ.wɪ.ˈŋaj]rzecz.
dowód (w tym konkretnym przypadku)
udowodnienie
säyäkx[sæ.ˈjækʼ]rzecz.
odkosz (odrzucenie propozycji małżeńskiej)
afront
lekceważenie
säzärìp[sæ.ˈzæ.ɾɪp]rzecz.milhunt
lider
wódz
(org. "face lead" lub "rein" - przyp. tłum.)
se'ayl[sɛ.ˈʔajl]rzecz.envirgeogr
wodospad
(chudy, indywidualnie wysoki wodoskad, który opada z wysokiego klifu lub z ruchomych gór)
sekrr[ˈsɛ.krˌ]rzecz.temp
teraźniejszość
sempu[ˈsɛm.pu]rzecz.fam
tatuś
tata
sempul[ˈsɛm.pul]rzecz.fam
ojciec
set[sɛt]przysł.temp
teraz
sevin[sɛ.ˈvin]przym.persnfo
ładny
piękny
(głównie dla kobiet)
sey[sɛj]rzecz.gastrspec
puchar
miska
(minimalnie zmodyfikowana z naturalnie występujących zasobów)
seykxel[sɛj.ˈkʼɛl]przym.pers
silny (emocjonalnie, duchowo)
silny duch
pewny czegoś;
seyn[sɛjn]rzecz.
krzesło
stołek
taboret
ławka
dowolny ułatwiający siedzenie
seyri[ˈsɛj.ɾi]rzecz.body
warga
seysonìltsan[sɛj.so.nɪl.ˈ͡tsan]wykrz.
dobra robota!
brawo!
doskonale!
seyto[sɛj.ˈto]czasow. prz.
zarżnąć
rżnąć
przetwarzanie tuszy martwego zwierzęcia
Seze[ˈsɛ.zɛ]rzecz.name
imię ikrana Neytiri
dosł. "niebieski kwiat"
  si[si]czasow.
czasownik pomocniczy
dodawany po rzeczowniku oznacza "robić, wykonywać"
(dosł. "do, make" - przyp tłum.)
sim[sim]czasow. nie.
zbliżać się
być blisko
[sɪ]spój.
i (dla wyliczeń)
(np. to i to i to i to... - przyp. tłum.)
sìk[sɪk]czą.
cząstka kończąca mowę bezpośrednią
"koniec cytatu"
"zamknąć cudzysłów"
sìlpey[sɪl.ˈpɛj]czasow. nie.(2,2)
mieć nadzieję (razem z tsnì w zdaniu podrzędnym)
sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]przym.objnfp
mądry (o rzeczy)
inteligentny
sìltsan[sɪl.ˈ͡tsan]przym.
dobry (w tym przypadku)
sìn[sɪn]adp.loc
na
ska'a[ska.ˈʔa]czasow. prz.mil
zniszczyć
niszczyć
wyniszczać
rujnować
skepek[ˈskɛ.pɛk]przym.
formalny
skiempa[ˈski.ɛm.pa]rzecz.
prawa strona
skien[ˈski.ɛn]przym.
odpowiedni (kierunek)
właściwy (kierunek)
right (not left) (direction)
sko+[sko]adp.
w charakterze (kogoś, czegoś)
w roli (kogoś, czegoś, jest)
(ktoś/coś) jako (ktoś/coś innego)
skxakep[ˈskʼa.kɛp]przysł.
prawdopoobnie
pewnie (ale nie na pewno!)
skxakep[ˈskʼa.kɛp]przym.
prawdypodobny
możliwy
skxawng[skʼawŋ]rzecz.
idiota
kretyn
skxir[skʼiɾ]rzecz.
rana
skaleczenie
skxir si[skʼiɾ si]czasow. nie.
ranić (kogoś, coś)
skxirtsyìp[ˈskʼiɾ.͡tsjɪp]rzecz.
siniak
stłuczeczenie
skaleczenie
drobna rana
skxom[skʼom]rzecz.
szansa
możliwość
okazja
sposobność
sla'tsu[ˈslaʔ.͡tsu]czasow. prz.
opisać
przedstawić
charakteryzować
slan[slan]czasow. prz.sociol
wspierać (kogoś) (emocjonalnie, społecznie lub osobiście)
slantire[slan.ti.ˈɾɛ]rzecz.emot
inspiracja
slantire si[slan.ti.ˈɾɛ si]czasow. nie.emot
inspirować
slayk[slajk]czasow. prz.
szczotkować
wyszczotkować
czesać
rozczesać
zaczesywać
slä[slæ]spój.
ale
släkop[ˈslæ.kop]przysł.
ale również (używane z: ken\'aw)
slär[slæɾ]rzecz.
jaskinia
grota
jama
slele[ˈslɛ.lɛ]czasow. nie.
pływać
popływać
podpłynąć
sleyku[slɛj.ˈku]czasow. prz.(2,2)
produkować
sloa[ˈslo.a]przym.
sszeroki
rozległy
obszerny
sloan[slo.ˈan]czasow. prz.
wlać
polać
nalać
wsypać
slosnep[slo.ˈsnɛp]rzecz.
szerokość
slu[slu]czasow. nie.
stawać się
zostać (kimś)
zrobić się
uczynić
slukx[slukʼ]rzecz.
róg (zwierzęcia)
smaoe[sma.ˈo.ɛ]rzecz.flora
phalanxia
heavily thorned plant
Phalanxia ferox
smar[smaɾ]rzecz.hunt
zdobycz
ofiara
łup
upolowana rzecz
smon[smon]czasow. nie.
być znanym
być zaznajomionym (org. "be familiar" - przyp. tłum.)
sna'o[ˈsna.ʔo]rzecz.
zestaw
zbiór
zespół (rzeczy)
stos
snafpìlfya[sna.ˈfpɪl.fja]rzecz.phil
filozofia
dosłownie "grupa postaw" - group of mindsets
snanumultxa[sna.nu.mul.ˈtʼa]rzecz.
kurs (do nauki czegoś)
zbiór lekcji
snapamrelvi[sna.pam.ˈɾɛl.vi]rzecz.ling
alfabet
snatanhì[sna.tan.ˈhɪ]rzecz.
konstelacja
zbiór gwiazd
snatanhìtsyìp[sna.tan.ˈhɪ.͡tsjɪp]rzecz.
gromada gwiazd
snatxärem[sna.ˈtʼæ.ɾɛm]rzecz.body
szkielet
zestaw kości
snayì[sna.ˈjɪ]rzecz.
klatka schodowa
seria poziomów, połączonych schodami
snaytu[ˈsnaj.tu]rzecz.
przegrany
przegrywający
zwyciężony
snaytx[snajtʼ]czasow. prz.
przegrać (grę, walkę)
snäm[snæm]czasow. nie.
gnić
odgnić
pognić
próchnieć
pogorszyć się w czasie
(o obiektach i umiejętnościach)
snep[snɛp]przym.
wąski
ciasny
snew[snɛw]czasow. prz.
uciskać
dociskać
zacieśniać
zwężać
zaciskać
snewsye[ˈsnɛw.sjɛ]przym.
straszny
upiorny
dziwny
dziwaczny
sneyä[ˈsnɛ.jæ]dzier.
refleksyjny dopełniacz zaimka w trzeciej osobie
jego własny
jej własny
jego
ich własny
sno[sno]os.
snokfyan[ˈsnok.fjan]rzecz.
szafka na rzeczy osobiste
snolup[ˈsno.lup]rzecz.
osobisty styl
osobista estetyka
prezencja
prezentacja (siebie)
snomo[ˈsno.mo]rzecz.loc
pokój (w budynku)
prywatna przestrzeń (do której można się wycofać)
snonivi[ˈsno.ni.vi]rzecz.sociolspec
hamak jednoosobowy
snonrra[sno.ˈnrˌ.a]rzecz.emot
arogancja
pycha (negatywnie)
snumìna[ˈsnu.mɪ.na]przym.persnfo
ciemny (o inteligencji)
głupi
sngap[sŋap]czasow. prz.
użądlić
żądlić
sngä'i[ˈsŋæ.ʔi]czas. mod.
rozpoczynać
zaczynać
rozpocząć
zapoczątkować
sngä'ikrr[ˈsŋæ.ʔi.krˌ]rzecz.
początek
czas rozpoczęcia
sngä'itseng[ˈsŋæ.ʔi.͡tsɛŋ]rzecz.
początek
pozycja startowa
pozycja początkowa
sngä'iyu[ˈsŋæ.ʔi.ju]rzecz.
początkujący
rozpoczynający
(sngä'i - rozpoczynać. -yu - określenie osoby - przyp. tłum.)
sngel[sŋɛl]rzecz.
śmieć
tandeta
bzdura
banialuka
sngeltseng[ˈsŋɛl.͡tsɛŋ]rzecz.
miejsce na śmieci
wysypisko śmieci
sngukx[sŋukʼ]rzecz.flora
grub plant
Limacina erecta
sngum[sŋum]rzecz.
zmartwienie
troska
niepokój
obawa
sngum si[sŋum si]czasow. nie.
martwić się
zbulwersować
niepokoić
troszczyć się
sngumtsim[ˈsŋum.͡tsim]rzecz.
powód zmartwienia
powód troski
powód obawy
źródło zmartwienia
sngunga'[ˈsŋu.ŋaʔ]przym.
niepokojący
kłopotliwy
so'ha[ˈsoʔ.ha]czasow. prz.emot
być rozentuzjazmowanym na punkcie (czegoś)
okazywać swój entuzjazm (czemuś)
być podekscytowanym na punkcie (czegoś)
soaia[so.ˈa.i.a]rzecz.famsociol
rodzina (nieregularny dopełniacz od soaiä)
sok[sok]przym.
niedawny
ostatni
świeży
świeżej daty
som[som]przym.weather
gorąco
somtìlor[ˈsom.tɪ.loɾ]rzecz.flora
lód na patyku
dosł. gorąca piękność
Capsulatum virgatum
somwew[som.ˈwɛw]rzecz.weather
temperatura
sop[sop]czasow. nie.
podróżować
ujechać
wędrować
sopyu[ˈsop.ju]rzecz.
podróżnik
wędrowiec
Sorewn[so.ˈɾɛwn]rzecz.name
Imię żeńskie
sosul[so.ˈsul]przym.
(przyjemny zapach pobliskiej wody, deszczu, wilgotnej roślinności)
spaw[spaw]czasow. prz.
uwierzyć
wierzyć
być zwolennikiem
spä[spæ]czasow. nie.
skakać
spe'e[spɛ.ˈʔɛ]czasow. prz.
zdobyć
pojmać
pochwycić
spe'etu[spɛ.ˈʔɛ.tu]rzecz.mil
jeniec
więźień
branka
braniec
speng[spɛŋ]czasow. prz.
przywracać
odbudować
odzyskać
spono[ˈspo.no]rzecz.locgeogr
wyspa
spule[ˈspu.lɛ]czasow. prz.
napędzać
poruszać
pchać
spulmokri[spul.ˈmok.ɾi]rzecz.
telefon
dosł. "napędzany głos"
spulyaney[spul.ja.ˈnɛj]rzecz.
wiosło (do kanu)
spuwin[ˈspu.win]przym.objnfp
stary
były
(porównaj z "koak")
spxam[spʼam]rzecz.floraenvir
grzyb
grzybek
pieczarka
spxin[spʼin]przym.
chory
schorowany
mający nudności
srak[sɾak]czą.
czątka w pytaniach tak/nie, umieszczana na końcu zdania
srake[ˈsɾa.kɛ]czą.
cząsta w pytniach tak/nie, umieszczana na początku zdania
sran[sɾan]wykrz.
tak (kolokwialnie)
ang. yeah
srane[ˈsɾa.nɛ]wykrz.
tak
sraw[sɾaw]przym.emot
bolesny
dotkliwy
srä[sɾæ]rzecz.cloth
ubranie (kawałek tkanego ubrania na krośnie)
srätx[sɾætʼ]czasow. prz.
drażnić
denerwować
zawracać głowę
zanudzać
sre+[sɾɛ]adp.temp
ubranie
(kawałek tkaniny, utkanej na krośnie - przyp. tłum.)
sre'[sɾɛʔ]rzecz.body
ząb
srefereiey nìprrte'[sɾɛ.fɛ.ɾɛ.i.ˈɛj nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]inny.idiom
wyczekiwać (czegoś)
doczekać
srefey[sɾɛ.ˈfɛj]czasow.(2,2)
oczekiwać (opcjonalnie z tsnì w zdaniu podrzędnym)
srefpìl[sɾɛ.ˈfpɪl]czasow.(2,2)
założyć
przyjąć
przypuszczać
(czasownik przechodni)
(użyj z tsnì dla formy nieprzechodniej)
srefwa[ˈsɾɛ.fwa]spój.
zanim
srekamtrr[sɾɛ.ˈkam.trˌ]rzecz.temp
przedpołudnie
czas przed południem
srekamtxon[sɾɛ.ˈkam.tʼon]rzecz.temp
przed północą
czas przed północą
srekrr[sɾɛ.ˈkrˌ]przysł.temp
przedtem
uprzednio
z wyprzedzeniem
srer[sɾɛɾ]czasow. nie.
zjawić się
zmaterializować
pojawić się
srese'a[sɾɛ.sɛ.ˈʔa]czasow. prz.(2,3)
prorokować
przepowiadać
wywróżyć
sresrr'ong[sɾɛ.srˌ.ˈʔoŋ]rzecz.temp
przed świtem
sreton'ong[sɾɛ.ton.ˈʔoŋ]rzecz.temp
zmierzch
wieczorem przed zachodem słońca
srew[sɾɛw]czasow. nie.
tańczyć
srey[sɾɛj]rzecz.
wersja
srìn[sɾɪn]czasow. prz.
tymaczasowe przeniesienie z jednego miejsca do drugiego
(rzadko używane samoistnie)
srok[sɾok]rzecz.cloth
koralik (dekoracyjny)
paciorek
perełka
sru'[sɾuʔ]czasow. prz.
zmiażdzyć
zgnieść
deptać
stratować
srung[sɾuŋ]rzecz.
pomoc
wsparcie
asysta
srung si[sɾuŋ si]czasow. nie.
pomagać
wspierać
asystować
srunga'[ˈsɾu.ŋaʔ]przym.nfp
pomocny
przydatny
srungsiyu[ˈsɾuŋ.si.ju]rzecz.
pomocnik
asystant
srungtsyìp[ˈsɾuŋ.͡tsjɪp]rzecz.
pomocna wskazówka
porada
starsìm[ˈstaɾ.sɪm]czasow. prz.
zbierać
gromadzić
kolekcjonować
stawm[stawm]czasow. prz.
słyszeć
wysłuchać
stawmtswo[ˈstawm.͡tswo]rzecz.
słuch
zmysł słuchu
stä'nì[ˈstæʔ.nɪ]czasow. prz.
łapać
złapać
schwytać
steftxaw[stɛ.ˈftʼaw]czasow. prz.
zbadać
badać
sprawdzać
steng[stɛŋ]przym.
podobny
bliźniaczy
steyki[stɛj.ˈki]czasow. prz.(2,2)
złościć (kogoś)
rozgniewać (kogoś)

sti[sti]czasow. nie.
być złym
gniewać się
być rozzłoszczonym
stiwi[ˈsti.wi]rzecz.
psota
łobuzerka
stiwi si[ˈsti.wi si]czasow. nie.(2,2)
być niegrzecznym
psocić
rozrabiać
stiwinga'[ˈsti.wi.ŋaʔ]przym.
złośliwy
psotny
łobuzerski
stiwisiyu[ˈsti.wi.si.ju]rzecz.
złośliwiec
psotnik
łobuz
sto[sto]czas. mod.
odmawiać (aby coś zrobić)
stum[stum]przysł.
prawie
stxeli[ˈstʼɛ.li]rzecz.
prezent
upominek
dar
podarek
stxenu[ˈstʼɛ.nu]rzecz.
oferta
propozycja
ofiarowanie
stxenutìng[ˈstʼɛ.nu.tɪŋ]czasow. prz.(3,3)
składać ofertę
składać propozycję
ofiarować
dosł. ofertę dawać (stxenu tìng)
stxong[stʼoŋ]przym.
dziwny
nieznany
obcy
(o czymś co wydaje się groźne i niebezpieczne)
sulìn[ˈsu.lɪn]czasow. nie.
być zajętym (w pozytywnym sensie)
być pochłoniętym czymś co sprawia nam przyjemność
sum[sum]rzecz.envir
muszla (z oceanu)
sumsey[ˈsum.sɛj]rzecz.gastrspec
naczynie do picia
(zrobione z muszli)
sunu[ˈsu.nu]czasow. nie.
być miłym
być lubianym
przynieść radość
lubić
sung[suŋ]czasow. prz.
dodawać
dodać
dopisać
sur[suɾ]rzecz.
smak
posmak
aromat
zapach
susyang[su.ˈsjaŋ]przym.
kruchy
delikatny
sutx[sutʼ]czasow. prz.
śledzić
tropić
podążać
swaw[swaw]rzecz.
moment
chwila
za chwilę
swaynivi[ˈswaj.ni.vi]rzecz.sociolspec
hamak rodzinny
swek[swɛk]rzecz.
listwa
pręt
słup
drąg
Sweriye[swɛ.ɾi.jɛ]rzecz.lw
Szwecja
swey[swɛj]przym.
najlepszy
sweylu[ˈswɛj.lu]czasow. nie.(2,2)
powinien
winien
(ang. "should")
swirä[swi.ˈɾæ]rzecz.faunaenvir
kreatura
stwór
stworzenie
istota
swizaw[swi.ˈzaw]rzecz.mil
strzała
swizawsena[swi.ˈzaw.sɛ.na]rzecz.
kołczan (dołączony do siodła ikrana)
często skracane do zawsena
swoa[ˈswo.a]rzecz.gastr
napój odurzający
spirytus
swoasey[ˈswo.a.sɛj]rzecz.gastrspec
kufel
kava bowl (hand-sized)
(zbudowany ze strąków, używany do picia napojów odurzających)
swoasey ayll[ˈswo.a.sɛj a.ˈjlˌ]rzecz.gastrspec
duży kufel (dla kilku osób)
ang. "large social kava bowl"
swok[swok]przym.mythrelig
poświęcony
najświętszy
swotu[ˈswo.tu]rzecz.mythrelig
święte miejsce
poświęcone miejsce
swotulu[ˈswo.tu.lu]rzecz.mythrelig
święta rzeka (nazwa własna)
syaksyuk[sjak.ˈsjuk]rzecz.fauna
Prolemur
(Pandorańskie, lemuropodobne zwierzę)
Prolemuris noctis
syam[sjam]czasow. prz.
wąchać
powąchać
węszyć
zwęszyć
syanan[ˈsja.nan]rzecz.envirgeogr
wodospad
(pojedyńczy lub kilka mniejszych występujących sekwencyjnie wzdłuż strumienia lub serii basenów)
(policzalny)
syaw[sjaw]czasow. nie.
nazywać
wezwać
syay[sjaj]rzecz.
los
przeznaczenie
dola
fatum
syayvi[ˈsjaj.vi]rzecz.
szczęście
szansa
syä'ä[ˈsjæ.ʔæ]przym.gastr
gorzki (smak lub zapach)
syeha[ˈsjɛ.ha]rzecz.
oddech
syeha si[ˈsjɛ.ha si]czasow. nie.
oddychać
syen[sjɛn]przym.
ostatni (w serii)
ostateczny
końcowy
finałowy
definitiwyny
syep[sjɛp]czasow. prz.hunt
złapać w pułapkę (kogoś lub coś)
syeprel[sjɛp.ˈɾɛl]rzecz.
kamera
(dosł. (przedmiot) łapiący obraz w pułapkę)
(ang. dosł. "trap image")
syeptute[ˈsjɛp.tu.tɛ]rzecz.flora
traper
dosł.: osoba tropiąca
Pandoratonia myopora
syewe[ˈsjɛ.wɛ]rzecz.
tłuszcz (substancja w mięsie)
syewenga'[ˈsjɛ.wɛ.ŋaʔ]przym.
tłusty
oleisty
syo[sjo]przym.
lekki (waga fizyczna)
syokup[sjo.ˈkup]rzecz.
waga (fizyczna)
syon[sjon]rzecz.
cecha
właściwość
atrybut
charakterystyka
aspekt
syor[sjoɾ]czasow. nie.
zrelaksować się
odprężyć się
wyciszyć się
odprężyć
wyluzować
syulang[ˈsju.laŋ]rzecz.floraenvir
kwiat
syura[sju.ˈɾa]rzecz.
energia (fizyczna lub duchowa)
syuratan[sju.ˈɾa.tan]rzecz.
bioluminescencja
(świecenie żywych organizmów - wikipedia :) )
syusmung[ˈsju.smuŋ]rzecz.
taca
syuve[ˈsju.vɛ]n.gastr
jedzenie (rzeczownik zbiorowy, niepoliczalny)
(ogólny termin dla dowolnej ilości jedzenia)
syuvekel[ˈsju.vɛ.kɛl]rzecz.
głód
głodowanie