szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na T

  Na'vi Polski
ta[ta]adp.loctemp
od (miejscownik)
(od wczoraj, od 1600 roku, od niedawna - przyp. tłum.)
ta'em[ta.ˈʔɛm]przysł.loc
z góry
ta'leng[ˈtaʔ.lɛŋ]rzecz.body
skóra
ta'lengean[ˈtaʔ.lɛŋ.ɛ.an]przym.col
niebieska skóra
tafkip[ta.ˈfkip]adp.loc
spośród
(ang. dosł. "from up among")
tafral[ta.ˈfɾal]przysł.
w związku z tym
ze względu na to
takip[ta.ˈkip]adp.loc
spośród
takrra[ta.ˈkrˌ.a]spój.
od (czas)
(np. od maja, od 1600 roku)
(czas musi wskazywać konkretną datę - przyp. tłum.)
takuk[ˈta.kuk]czasow. prz.
uderzać
strajkować
talioang[ˈta.li.o.aŋ]rzecz.fauna
Gromowół
Bovindicum monocerii
talun[ta.ˈlun]spój.
ponieważ
z powodu
(skrócona forma od taluna)
talun[ta.ˈlun]adp.
z powodu
ze względu na
taluna[ta.ˈlun.a]spój.
ponieważ
z powodu
tam[tam]wykrz.
w porządku
okey
to wystarczy
tam[tam]czasow. nie.
wystarczyć
tanhì[tan.ˈhɪ]rzecz.
gwiazda
świecąca plamka
tanleng[ˈtan.lɛŋ]rzecz.flora
kora (drzewna)
tangek[ˈta.ŋɛk]rzecz.
pień (drzewa)
tare[ˈta.ɾɛ]czasow. prz.
połączyć
dotyczyć (czegoś)
mieć związek z
tarnioang[ˈtaɾ.ni.o.aŋ]rzecz.
drapieżne zwierzę
taron[ˈta.ɾon]czasow. prz.hunt
polować

taronyu[ˈta.ɾon.ju]rzecz.hunt
łowca
myśliwy
polujący
tarpongu[ˈtaɾ.po.ŋu]rzecz.
polowanie (jako impreza)
przyjęcie polegające na polowaniu
ang. hunting party
tatep[ˈta.tɛp]czasow. prz.
stracić wątek
stracić świadomość czegoś
zbić z tropu
tatlam[tat.ˈlam]przysł.
widocznie
najwyraźniej
tautral[ˈta.ut.ɾal]rzecz.flora
Palma fasolowa
ang. sky tree
taw[taw]rzecz.envir
niebo
taweyk[ta.ˈwɛjk]spój.
ponieważ
na podstawie przyczyny
(skrócona forma od taweyka)
taweyka[ta.ˈwɛj.ka]spój.
ponieważ
na podstawie przyczyny
Tawkami[taw.ˈka.mi]rzecz.name
nazwa klanu
tawng[tawŋ]czasow. nie.
nurkować
zanurzać się
dać nura
zanurkować
tawsìp[ˈtaw.sɪp]rzecz.lw
statek powietrzny
tawsyuratan[taw.sju.ˈɾa.tan]rzecz.envir
zorza polarna
jutrzenka
tawtute[ˈtaw.tu.tɛ]rzecz.
człowiek nieba
człowiek (nie Na'vi!)
tawtsngal[ˈtaw.͡tsŋal]rzecz.flora
panopyra
dosł.: podniebna misa
Panopyra aerii
täftxu[tæ.ˈftʼu]czasow. prz.
tkać
utkać
prząść
pleść
täftxuyu[tæ.ˈftʼu.ju]rzecz.
tkacz
tätxaw[tæ.ˈtʼaw]czasow. nie.
powracać
wracać
zwracać
oddać
te[tɛ]czą.
z, od (używany w pełnych imieniach)
(np. Neytiri z klanu Omatikaya - przyp. tłum.)
tekre[ˈtɛk.ɾɛ]rzecz.
czaszka
tel[tɛl]czasow. prz.
otrzymać
odbierać
uzyskać
telem[tɛ.ˈlɛm]rzecz.
sznur
linka
sąg
tem[tɛm]czasow. nie.
strzelać
temrey[tɛm.ˈɾɛj]rzecz.
przetrwanie
przeżycie
przeżytek
survival
teng[tɛŋ]przym.
taki sam
równy
jednakowy
tengfya[ˈtɛŋ.fja]spój.
(tak) jak
w ten sam sposób co (ktoś) (sytuacje podobieństwa)
tengkrr[tɛŋ.ˈkrˌ]spój.
podczas
w tym samym czasie co/kiedy
teri[tɛ.ˈɾi]adp.
o
odnośnie do
terkup[ˈtɛɾ.kup]czasow. nie.
umierać
ginąć
zginąć
skonać
polec
teswotìng[tɛ.ˈswo.tɪŋ]czasow. prz.(3,3)
udzielać
nadać
darzyć
tete[ˈtɛ.tɛ]przym.
tępy (np. o nożu)
tewng[tɛwŋ]rzecz.cloth
przepaska biodrowa
tewti[ˈtɛw.ti]wykrz.
wow
wyrażenie zaskoczenia
teya[tɛ.ˈja]przym.
pełny
teya si[tɛ.ˈja si]czasow. nie.
wypełniać
napełniać
być wypełnionym (radością)
teylu[ˈtɛj.lu]rzecz.fauna
larwa chrząszcza
teynga[ˈtɛj.ŋa]wzgl.
zaimek względny do pytań zależnych lub pośrednich (nieokreślonych)
skrócona forma od "tì'eyng a"
teyngla[ˈtɛjŋ.la]wzgl.
zaimek względny do pytań zależnych lub pośrednich (nieokreślonych) do czasowników "vin" lub "omum"
teyngta[ˈtɛjŋ.ta]wzgl.
zaimek względny do pytań zależnych lub pośrednich (nieokreślonych) do czasowników "vin" lub "omum"
skrócona forma od "tì'eyngit a"
teyr[tɛjɾ]przym.col
biały
teyrpin[ˈtɛjɾ.pin]rzecz.col
kolor biały
biel
białość
tiam[ˈti.am]czasow. prz.
liczyć
polegać
policzyć
til[til]rzecz.
zawias
tinan[ˈti.nan]rzecz.
czytanie
odczyt
lektura
czytelnictwo
tinan si - czytać
Tipani[ˈti.pa.ni]rzecz.name
nazwa klanu
tirea[ti.ˈɾɛ.a]rzecz.
dusza
tireafya'o[ti.ˈɾɛ.a.ˈfja.ʔo]rzecz.
ścieżka duchowa
tireaioang[ti.ˈɾɛ.a.i.o.aŋ]rzecz.myth
zwierzę duchowe
duch zwierząt
tireapängkxo[ti.ˈɾɛ.a.pæŋ.kʼo]czasow. nie.(4,5)
obcować
tiretu[ti.ˈɾɛ.tu]rzecz.religsociol
szaman
tì'al[tɪ.ˈʔal]rzecz.
rozrzutność
tì'awm[tɪ.ˈʔawm]rzecz.
obozowanie
obozownictwo
tì'awm si[tɪ.ˈʔawm si]czasow. nie.
obozować
mieszkać w namiocie
tì'awpo[tɪ.ˈʔaw.po]rzecz.
osobowość (negatywne wyrażenie)
egoizm
samolubstwo
tì'efu[tɪ.ˈʔɛ.fu]rzecz.emot
uczucie
wrażenie
czucie
odczuwanie
odczucie
tì'efumì oeyä[tɪ.ˈʔɛ.fu.mɪ ˈo.ɛ.jæ]inny.idiom
moim zdaniem
tì'em[tɪ.ˈʔɛm]rzecz.gastr
gotowanie (umiejętność)
tì'eylan[tɪ.ˈʔɛj.lan]rzecz.sociol
przyjaźń

tì'eyng[tɪ.ˈʔɛjŋ]rzecz.
odpowiedz
odzew
tì'i'a[tɪ.ˈʔiʔ.a]rzecz.temp
zakończenie
konkluzja
tì'i'avay krrä[tɪ.ˈʔiʔ.a.vaj ˈkrˌ.æ]fraza.
na zawsze (poetycko)
aż do końca czasu
tì'ipu[tɪ.ˈʔi.pu]rzecz.
humor
tì'o'[tɪ.ˈʔoʔ]rzecz.
zabawa
podniecenie
podekscytowanie
tì'ong[tɪ.ˈʔoŋ]rzecz.
kwitnienie
rozwój
(ang. "blooming", "unfolding" - przyp. tłum.)
tì'ul[tɪ.ˈʔul]rzecz.
wzrost
zwiększenie
przyrost
podwyższenie
tìeyktan[tɪ.ˈɛjk.tan]rzecz.
przywództwo
przewodnictwo
kierownictwo
tìfe'ul[tɪ.ˈfɛ.ʔul]rzecz.
pogorszenie (ogólne lub abstrakcyjne)
tìfkeytok[tɪ.ˈfkɛj.tok]rzecz.
stan
warunek
sytuacja
tìflä[tɪ.ˈflæ]rzecz.
sukces (ogólny)
tìflrr[tɪ.ˈflrˌ]rzecz.
łagodność
delikatność
czułość
wrażliwość
rzewność
tìfmetok[tɪ.ˈfmɛ.tok]rzecz.
test
próba
tìfmi[tɪ.ˈfmi]rzecz.
próba
podejście
tìfnu[tɪ.ˈfnu]rzecz.
cisza
szpokój
zacisze
milczenie
tìfnunga'[tɪ.ˈfnu.ŋaʔ]przym.nfp
cichy
spokojny
zaciszny
tìftang[tɪ.ˈftaŋ]rzecz.
zatrzymanie
zwarcie krtaniowe
tìftang si[tɪ.ˈftaŋ si]czasow. nie.
zatrzymywać (kogoś)
tìftia[tɪ.fti.ˈa]rzecz.
badanie
studiowanie
zbadanie
nauka
tìftia kifkeyä[tɪ.fti.ˈa ki.ˈfkɛ.jæ]rzecz.
nauka
wiedza
nauka o fizycznym świecie
tìftiatu[tɪ.fti.ˈa.tu]rzecz.
badacz
skrócona forma od: tìftiatu kifkeyä
tìftiatu kifkeyä[tɪ.fti.ˈa.tu ki.ˈfkɛj.æ]rzecz.
naukowiec
uczony
tìftxavang[tɪ.ˈftʼa.vaŋ]rzecz.
pasja
namiętność
tìftxey[tɪ.ˈftʼɛj]rzecz.
wybrór
tìftxulì'u[tɪ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]rzecz.sociol
mówca (publiczny)
tìfyawìntxu[tɪ.fja.wɪn.ˈtʼu]rzecz.
poradnictwo
pokierowanie
tìfyeyn[tɪ.ˈfjɛjn]rzecz.
dojrzałość
dorosłość
tìhawl[tɪ.ˈhawl]rzecz.
przygotowanie
preparacja
plan
tìhawnu[tɪ.ˈhaw.nu]rzecz.
ochrona
tìhawnu si[tɪ.ˈhaw.nu si]czasow. nie.
chronić
ochraniać
bronić
zabezpieczać
tìhawnuwll[tɪ.ˈhaw.nu.wlˌ]rzecz.flora
spartan
dosł.: chroniąca roślina
Kuchenium polyphyllum
tìhìpey[tɪ.ˈhɪ.pɛj]rzecz.
wahanie
tìhona[tɪ.ˈho.na]rzecz.
uroczość
słodkość
tìk'ìn[tɪk.ˈʔɪn]rzecz.
czas wolny
tìkakpam[tɪ.kak.ˈpam]rzecz.
głuchota
tìkakrel[tɪ.kak.ˈɾɛl]rzecz.
ślepota
oślepnięcie
tìkan[tɪ.ˈkan]rzecz.
cel
dążenie
powód
tìkanu[tɪ.ˈka.nu]rzecz.
inteligencja
tìkangkem[tɪ.ˈkaŋ.kɛm]rzecz.
praca
robota
dzieło
tìkangkem si[tɪ.ˈkaŋ.kɛm si]czasow. nie.
pracować
tìkangkemvi[tɪ.ˈkaŋ.kɛm.vi]rzecz.
projekt
przedsięwzięcie
kawał roboty
tìkawng[tɪ.ˈkawŋ]rzecz.
zło
tìkeftxo[tɪ.kɛ.ˈftʼo]rzecz.
smutek
zasmucenie
tìkeftxonga'[tɪ.kɛ.ˈftʼo.ŋaʔ]przym.nfp
smutny (nie dla ludzi)
tìkelu[tɪ.ˈkɛ.lu]rzecz.
brak
niedosyt
niedostatek
tìkenong[tɪ.ˈkɛ.noŋ]rzecz.
przykład
wzór
tìketeng[tɪ.ˈkɛ.tɛŋ]rzecz.
różnica
inność
odróżnienie
tìkin[tɪ.ˈkin]rzecz.
potrzeba
tìktseri[tɪk.ˈ͡tsɛ.ɾi]rzecz.
nieświadomość
nieuwaga
dosł. brak uwagi
tìkxey[tɪ.ˈkʼɛj]rzecz.
nieprawidłowość
błędność (ang. "mistakenness" - przyp. tłum.)
tìkxey si[tɪ.ˈkʼɛj si]czasow. nie.
mylić się
robić źle
tìkxìm[tɪ.ˈkʼɪm]rzecz.
rozkazywanie
rozkazanie
przypisywanie zadań
tìkxìm si[tɪ.ˈkʼɪm si]czasow. nie.(2,2)
być nad kimś w hierarchii
być czyimś przełożonym
tìlam[tɪ.ˈlam]rzecz.
pojawienie się
występowanie
ukazanie się
tìlang[tɪ.ˈlaŋ]rzecz.
eksploracja (ogólny sens)
tìlatem[tɪ.ˈla.tɛm]rzecz.
zmiana (koncepcja abstrakcyjna)
tìlen[tɪ.ˈlɛn]rzecz.
wydarzenie
zdarzenie
tìlor[tɪ.ˈloɾ]rzecz.
piękno
tìm[tɪm]przym.
niski (o wzroście)
tìmal[tɪ.ˈmal]rzecz.
solidność
(ang. "trustworthiness") (dosł. "warto zaufanie")
tìme'em[tɪ.ˈmɛ.ʔɛm]rzecz.
harmonia (w sensie ogólnym)
tìmeyp[tɪ.ˈmɛjp]rzecz.
słabość
wada
osłabienie
bezsilność
słabostka
tìmll'an[tɪ.mlˌ.ˈʔan]rzecz.
akceptacja
zgoda
przyjęcie
przyjmowanie
tìmok[tɪ.ˈmok]rzecz.
sugestia
propozycja
podpowiedź
tìmuntxa[tɪ.mun.ˈtʼa]rzecz.sociol
małżeństwo
ślub
ożenek
gody
tìmungwrr[tɪ.muŋ.ˈwrˌ]rzecz.
wyjątek
tìmungwrr si[tɪ.muŋ.ˈwrˌ si]czasow. nie.(3,3)
zrobić wyjątek
tìmweypey[tɪm.ˈwɛj.pɛj]rzecz.
cierpliwość
tìmwiä[tɪm.ˈwi.æ]rzecz.
uczyciwość
sprawiedliwość
tìmyì[ˈtɪm.jɪ]rzecz.
niski poziom
(dla języka lub innej umiejętności)
tìn[tɪn]rzecz.
aktywność, która kogoś zajmuje
tìnawri[tɪ.ˈnaw.ɾi]rzecz.
talent
tìnew[tɪ.ˈnɛw]rzecz.
pragnienie
chęć
pożądanie
tìno[tɪ.ˈno]rzecz.
dokładność
dbałość o szczegóły
gruntowność;
tìnomum[tɪ.ˈno.mum]rzecz.
ciekawość
ciekawostka
tìnui[tɪ.ˈnu.i]rzecz.
niepowodzenie (koncepcja abstrakcyjna)
tìnvi[ˈtɪn.vi]rzecz.
zadanie
zlecenie
krok (w instrukcji)
tìnvi si[ˈtɪn.vi si]czasow. nie.(2,2)
wykonywać zadanie
załatwić sprawę
tìng[tɪŋ]czasow. prz.
dać
podać
nadać
podarować
ofiarować
tìng ftxì[tɪŋ ftʼɪ]czasow. nie.
spróbować
skosztować
posmakować
smakować
tìng lawr[tɪŋ lawɾ]czasow. nie.
śpiewać bez słów
nucić
tìng mikyun[tɪŋ ˈmik.jun]czasow. nie.(1,1)
słuchać
(dosł. "dawać ucho" - przyp. tłum.)
tìng nari[tɪŋ ˈna.ɾi]czasow. nie.(1,1)
patrzeć na
tìng ontu[tɪŋ ˈon.tu]czasow. nie.(1,1)
powąchać
wąchać
węszyć
zwęszyć
niuchać
tìng tseng[tɪŋ ͡tsɛŋ]czasow. nie.
wycofać się
ustąpić
tìng zekwä[tɪŋ ˈzɛk.wæ]czasow. nie.(1,1)
dotknąć (celowo)
tìngay[tɪ.ˈŋa.j]rzecz.
prawda
prawdziwość
szczerość
tìngäzìk[tɪ.ˈŋæ.zɪk]rzecz.
trudność
problem
kłopot
komplikacja
tìngong[tɪ.ˈŋoŋ]rzecz.
letarg
lenistwo
tìngop[tɪ.ˈŋop]rzecz.
twórczość
stworzenie
kreacjonizm
tìoeyktìng[tɪ.o.ˈɛjk.tɪŋ]rzecz.
wyjaśnienie
wytłumaczenie
objaśnienie
tìohakx[tɪ.o.ˈhakʼ]rzecz.emot
głód
łaknienie
tìomum[tɪ.ˈo.mum]rzecz.
wiedza
znajomość (czegoś)
tìomummì oeyä[tɪ.ˈo.mum.mɪ ˈo.ɛ.jæ]idiom.idiom
zgodnie z moją wiedzą
z tego co wiem
tìpawm[tɪ.ˈpawm]rzecz.
pytanie
tìpähem[tɪ.ˈpæ.hɛm]rzecz.
przyjazd
przybycie
przylot
tìpängkxo[tɪ.pæŋ.ˈkʼo]rzecz.
konwersacja
dyskusja
tìpe'un[tɪ.ˈpɛ.ʔun]rzecz.
decyzja
tìprrte'[tɪ.ˈprˌ.tɛʔ]rzecz.
przyjemność
rozkosz
upodobanie
tìralpeng[tɪ.ɾal.ˈpɛŋ]rzecz.
tłumaczenie
interpretacja
tìran[tɪ.ˈɾan]czasow. nie.
spacer
marsz
chód
przechadzka
tìrawn[tɪ.ˈɾawn]rzecz.
wymiana
zamiana
podmiana
akt zastępowania
tìrengop[tɪ.ˈɾɛ.ŋop]rzecz.
projekt (działanie lub sztuka projektowania)
tìrey[tɪ.ˈɾɛj]rzecz.
życie
tìreyn[tɪ.ˈɾɛjn]rzecz.lw
pociąg (kolej)
taki środek transportu :)
tìrol[tɪ.ˈɾol]rzecz.mus
piosenka
pieśń
śpiew
śpiewka
tìronsrel[tɪ.ˈɾon.sɾɛl]rzecz.
wyobrażenie
tìska'a[tɪ.ska.ˈʔa]rzecz.
zniszczenie
destrukcja
tìsla'tsu[tɪ.ˈslaʔ.͡tsu]rzecz.
opis
rysopis
opisanie
opracowanie
tìslan[tɪ.ˈslan]rzecz.sociol
wsparcie (emocjonalne, społeczne lub osobiste)
tìsnaytx[tɪ.ˈsnajtʼ]rzecz.
strata
utrata
ubytek
przegrana
tìso'ha[tɪ.ˈsoʔ.ha]rzecz.emot
entuzjazm
mieć dobre nastawienie
tìsom[tɪ.ˈsom]rzecz.weather
ciepło
gorąco
żar
tìsop[tɪ.ˈsop]rzecz.
podróż
wędrówka
tìspe'e[tɪ.spɛ.ˈʔɛ]rzecz.mil
zdobycz
tìspxin[tɪ.ˈspʼin]rzecz.
stan bycia chorym
choroba
tìsraw[tɪ.ˈsɾaw]rzecz.
ból
cierpienie
boleść
męka
przykrość
tìsraw seyki[tɪ.ˈsɾaw sɛj.ˈki]czasow. prz.(3,3)
zranić (kogoś)
tìsraw si[tɪ.ˈsɾaw si]czasow. nie.
ranić
być bolesnym
tìsrese'a[tɪ.ˈsɾɛ.sɛ.ʔa]rzecz.
proroctwo
przepowiednia
wyrocznia
tìsteftxaw[tɪ.stɛ.ˈftʼaw]rzecz.
badanie
kontrola
tìsti[tɪ.ˈsti]rzecz.emot
gniew
złość
tìsung[tɪ.ˈsuŋ]rzecz.
post scriptum (PS)
dodanie
dodatek
dołączenie
tìsyor[tɪ.ˈsjoɾ]rzecz.
relaks
odprężenie
relaksacja
złagodzenie
tìtaron[tɪ.ˈta.ɾon]rzecz.hunt
polowanie
łowiectwo
myślistwo
łowienie
tìterkup[tɪ.ˈtɛɾ.kup]rzecz.
śmierć (w sensie abstrakcyjnym)
tìtsan'ul[tɪ.ˈ͡tsan.ʔul]rzecz.
polepszenie (poczucie ogólne lub abstrakcyjne)
poprawa
ulepszenie
tìtseri[tɪ.ˈ͡tsɛ.ɾi]rzecz.
świadomość
uważność
uwaga
tìtslam[tɪ.ˈ͡tslam]rzecz.
zrozumienie
rozum
inteligencja
tìtstew[tɪ.ˈ͡tstɛw]rzecz.
odwaga
męstwo
waleczność
brawura
tìtstewnga'[tɪ.ˈ͡tstɛw.ŋaʔ]przym.nfp
odważny
dzielny
mężny
waleczny
tìtstunwi[tɪ.ˈ͡tstun.wi]rzecz.
życzliwość
łaskawość
dobroć
uprzejmość
tìtsunslu[tɪ.ˈ͡tsun.slu]rzecz.
możliwość
ewentualność
możność (zrobienia czegoś)
tìtsyär[tɪ.ˈ͡tsjæɾ]rzecz.
odmowa
odrzucenie
tìtxanew[tɪ.ˈtʼa.nɛw]rzecz.
chciwość
zachłanność
żądza
łakomstwo
tìtxen[tɪ.ˈtʼɛn]rzecz.
obudzenie
stan obudzenia (jawy)
tìtxen si[tɪ.ˈtʼɛn si]czasow. nie.
wstawać
budzić
przebudzać
rozbudzać
ocknąć
tìtxula[tɪ.ˈtʼu.la]rzecz.
konstrukcja
budowa
budowla
skonstruowana rzecz
tìtxur[tɪ.ˈtʼuɾ]rzecz.
siła
wytrzymałość
krzepa
moc
energia
potęga
tìtxurnga'[tɪ.ˈtʼuɾ.ŋaʔ]przym.nfp
potężny
silny
mocny
tìvawm[tɪ.ˈvawm]rzecz.
ciemnosć
mrok
tìväng[tɪ.ˈvæŋ]rzecz.
pragnienie
pożądanie
tìve'kì[tɪ.vɛʔ.ˈkɪ]rzecz.
nienawiść
tìwan[tɪ.ˈwan]rzecz.
zaciemnienie
ukrycie
zasłonięcie
tìwäsul[tɪ.ˈwæ.sul]rzecz.
konkurencja
konkurs
rywalizacja
współzawodnictwo
(abstrakcyjna idea współzawodnictwa)
tìwäte[tɪ.wæ.ˈtɛ]rzecz.
sprzeczka
spór
kłótnia
zatarg
zwada
scysja
tìwew[tɪ.ˈwɛw]rzecz.weather
chłód
zimno
oziębłość
oschłość
tìwìngay[tɪ.wɪ.ˈŋaj]rzecz.
dowód (abstrakt)
udowodnienie
tìyawn[tɪ.ˈjawn]rzecz.
miłość
tìyawr[tɪ.ˈjawɾ]rzecz.
poprawność
tìyäkx[tɪ.ˈjækʼ]rzecz.
brak uwagi
zlekceważenie
niedokładne tłumaczenie!
ang. "lack of notice", "snubbing"
tìyo'[tɪ.ˈjoʔ]rzecz.
perfekcja
doskonałość
ideał
tìyora'[tɪ.jo.ˈɾaʔ]rzecz.
zwycięstwo
wygrana
to[to]czą.
cząstka porównawcza
niż (zachowuje się jak adpozycja)
Toitslan[ˈto.i.͡tslan]rzecz.lw
Niemcy
toitsye[ˈto.i.͡tsjɛ]przym.
język Niemiecki
tok[tok]czasow. prz.loc
być w
zamować przestrzeń
toktor[ˈtok.toɾ]rzecz.lw
doktor (stopień naukowy)
tokx[tokʼ]rzecz.
ciało
korpus
organizm
tolel[to.ˈlɛl]wykrz.
Eureka!
Odkryłem to!
Rozumiem!
toltem[tol.ˈtɛm]czasow. prz.
postrzelić (coś/kogoś)
zastrzelić (coś/kogoś)
upolować (coś/kogoś)
tompa[ˈtom.pa]rzecz.weather
deszcz
tompakel[ˈtom.pa.kɛl]rzecz.
susza
okres suszy
posucha
tompameyp[tom.pa.ˈmɛjp]rzecz.weather
mżawka
deszczyk
kapuśniaczek (rodzaj deszczu - przyp. tłum.)
tompawll[ˈtom.pa.wlˌ]rzecz.flora
Geoda
dosł. deszczowa roślina
Tubineus azureus
tomperwì[ˈtom.pɛɾ.wɪ]rzecz.weather
śnieg z deszczem
tompìva[ˈtom.pɪ.va]rzecz.weather
kropla deszczu
tor[toɾ]przym.
ostatni
ostateczny
końcowy
doprowadzający do końca/zamknięcia
toruk[ˈto.ɾuk]rzecz.fauna
Wielki Leonopteryx
Ostatni Cień
Leonopteryx rex
toruk makto[ˈto.ɾuk ˈmak.to]rzecz.myth
jeździeć Toruka (legendarny bohater w mitologii Na'vi)
torukspxam[ˈto.ɾuk.spʼam]rzecz.flora
oktofungus
dosł.: grzyb Wielkiego Leonopteriksa
Fungimonium giganteum
trr[trˌ]rzecz.temp
dzień
trr'awve[trˌ.ˈʔaw.vɛ]rzecz.temp
Niedziela
trr'ong[trˌ.ˈʔoŋ]rzecz.temp
świt
wschód słońca
jutrzenka
brzask
trr'ongmaw[trˌ.ˈʔoŋ.maw]rzecz.temp
świt
czas po wschodzie słońca
trram[trˌ.ˈam]przysł.temp
wczoraj
trram[trˌ.ˈam]rzecz.temp
wczorajszy dzień
trray[trˌ.ˈaj]przysł.temp
jutro
trray[trˌ.ˈaj]rzecz.temp
dzień później
dzień jutrzejszy
trrkive[trˌ.ˈki.vɛ]rzecz.temp
Sobota
trrmrrve[trˌ.ˈmrˌ.vɛ]rzecz.temp
Czwartek
trrmuve[trˌ.ˈmu.vɛ]rzecz.temp
Poniedziałek
trrpeve[trˌ.ˈpɛ.vɛ]zaim. pyt.temp
który dzień?
jakiego dnia?
którego dnia?

trrpuve[trˌ.ˈpu.vɛ]rzecz.temp
Piątek
trrpxeyve[trˌ.ˈpʼɛj.vɛ]rzecz.temp
Wtorek
trrtsìve[trˌ.ˈ͡tsɪ.vɛ]rzecz.temp
Środa
trrtxon[trˌ.ˈtʼon]rzecz.temp
cykl dnia i nocy na pandorze
(trr - dzień, txon - noc)
  tu[tu]czą.
nieproduktywny sufiks personifikacyjny
Tuke[ˈtu.kɛ]rzecz.name
Imię żeńskie
tukru[tuk.ˈɾu]rzecz.milhunt
włócznia
tul[tul]czasow. nie.
biec
biegać
tumpin[ˈtum.pin]rzecz.col
kolor czerwony
kolor pomarańczowy
(zakres kolorów od czerwonego do pomarańczowego - przyp. tłum.)
tun[tun]przym.col
czerwony
pomarańczowy
(zakres kolorów od czerwonego do pomarańczowego - przyp. tłum.)
tung[tuŋ]czasow. prz.
pozwolić
przyzwolić
dopuścić
dać
tungzup[tuŋ.ˈzup]czasow. prz.
upuszczać
upadać (przypadkowo, przez nieuwagę)
tup[tup]spój.
zamiast
w zamian za
tupe[ˈtu.pɛ]zaim. pyt.
kto?
która osoba?
tut[tut]czą.
wskaźnik kontynuacji
co z ...?
co powiesz o ...?
(ang. "what about ...?" - przyp. tłum.)
tutan[tu.ˈtan]rzecz.
mężczyzna (osoba)
człowiek
tuté[tu.ˈtɛ]rzecz.
osoba
człowiek
(różni się od "tute" tym, że tu akcent pada na "té" - przyp. tłum.)
tute[ˈtu.tɛ]rzecz.
osoba
(różni się od "tuté" tym, że tu akcent pada na "tu" - przyp. tłum.)
tuteo[ˈtu.tɛ.o]rzecz.
ktoś
tutsena[ˈtut.sɛ.na]rzecz.
nosze
tuvom[tu.ˈvom]przym.
największy ze wszystkich
nadzwyczajnie wielki
tuvon[ˈtu.von]czasow. nie.
pochylać się
przechylić