fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

aylì'u a sngä'i fa '

  Na'vi 'ìnglìsì
plumps/1c178550-925f-4bab-84b0-800fcbb6a153.mp3 'a'aw[ˈʔa.ʔaw]adj.
several
a few
  'ak[ʔak]intj.
ouch
ow
plumps/550e1d5d-a349-4b10-911e-cc730c9525cb.mp3 'akra[ˈʔak.ɾa]n.envir
soil (fertile)
plumps/b8a2bfc4-a0a7-40ed-a057-dbc2cc598ab5.mp3 'aku[ˈʔa.ku]vtr.cloth
remove
take away
take off
plumps/79d16398-32e7-4ce8-85d5-b3f6c14cc8df.mp3 'al[ʔal]vtr.
waste
plumps/688704db-00b5-471a-bcc9-829726e06362.mp3 'ali'ä[ʔa.ˈli.ʔæ]n.cloth
collar
choker
plumps/9352e774-35be-41da-afaa-d1abcc3784bc.mp3 'ampi[ˈʔam.pi]vtr.
touch
plumps/c2642813-e05e-4b37-ba38-4b958c270138.mp3 'ampirikx[ˈam.pi.ɾikʼ]n.flora
leaf pitcher plant
Pseudocenia simplex
plumps/7058e13d-9b5b-45e2-b862-d3946007adb6.mp3 'ana[ˈʔa.na]n.envirflora
hanging vine
plumps/0ef525ce-3414-410c-9157-09c740285df4.mp3 'anla[ˈʔan.la]vtr.
yearn for
plumps/5c2a3de5-5474-4911-839b-e040fa0d594c.mp3 'ango[ˈʔa.ŋo]adj.mus
soft (of a sound)
plumps/21175e69-1920-41b8-8d20-85c8f486f745.mp3 'angtsìk[ˈʔaŋ.͡tsɪk]n.fauna
hammerhead
Rhinoquadruculus hammercephali
plumps/07e9cf59-5942-438f-b980-58a235a3fee3.mp3 'are[ˈʔa.ɾɛ]n.cloth
poncho
cape
shawl
plumps/f82b355b-9a74-48c0-b9fa-1cbb2fbe7cf6.mp3 'asap[ˈʔa.sap]n.
sudden shock
plumps/5ed8463f-804a-4035-8bfb-d092301b864e.mp3 'asap si[ˈʔa.sap si]vin.(2,2)
be shocked
be startled
plumps/abf2c749-0fa0-40e6-b695-6b73afb0701f.mp3 'aw[ʔaw]num.
one
plumps/df5d9b88-904a-43ac-9169-273bd0ae7b25.mp3 'awkx[ʔawkʼ]n.envirgeogr
cliff
plumps/ef822441-53e8-4f04-9b32-9d133f912ad6.mp3 'awlie[ʔaw.ˈli.ɛ]adv.temp
once (in the past)
plumps/5ceda08f-3121-4d53-b745-6c1fa5086ff3.mp3 'awlo[ˈʔaw.lo]adv.
once
one time
plumps/235bd0cd-ad54-4dd2-bd17-1fbe598458e1.mp3 'awm[ʔawm]n.milsociol
camp
plumps/3d223ffa-b091-4f0f-b83c-a19de491a200.mp3 'awnìm[ˈʔaw.nɪm]vtr.(1,1)
avoid
plumps/7ec221cc-35a7-4dfd-a4e8-9795b3060c59.mp3 'awpo[ˈʔaw.po]pn.
one (individual)
plumps/b9840ded-641b-4ca0-a665-59b1ca7bbbeb.mp3 'awsiteng[ʔaw.si.ˈtɛŋ]adv.
together
plumps/73d688da-1e87-47f3-835e-80a4f18ab272.mp3 'awstengyem[ʔaw.stɛŋ.ˈjɛm]vtr.(3,3)
join (two or more things together)
plumps/4b90d30d-50b9-4c65-86b2-2bf250681a10.mp3 'awve[ˈʔaw.vɛ]num.
first (ordinal)
plumps/59742bff-56be-4988-8d44-a041d4112c35.mp3 'ä'[ʔæʔ]intj.
whoops!
plumps/84efc570-6a2c-4cb1-9aa3-7a1899e4c327.mp3 'ä'o[ˈʔæ.ʔo]n.flora
pitcher plant
Plantapurpurea cordata
plumps/4bdb491a-88b4-48a0-bf6e-8dc0b58dc972.mp3 'änsyem[ʔæn.ˈsjɛm]adj.
complete
plumps/ed359954-ea22-476a-9a62-d3c6512ac749.mp3 'ärìp[ˈʔæ.ɾɪp]vtr.
move
plumps/e279affa-63b2-4fe3-93b2-b47daadcd349.mp3 'e'al[ˈʔɛ.ʔal]adj.
worst
plumps/73e5bca5-ff9b-4747-9c9f-a5ae798f6298.mp3 'e'in[ʔɛ.ˈʔin]n.gastrspec
pod
gourd
plumps/00cf1d75-78e1-4e45-bd1c-7189a443db93.mp3 'e'insey[ʔɛ.ˈʔin.sɛj]n.gastrspec
drinking gourd
plumps/9eed5766-f37d-4474-a70f-96fa5bdd37cd.mp3 'efu[ˈʔɛ.fu]vtr.
feel
sense
perceive
plumps/85c268ff-584d-4082-a7d5-0a9796e9af2d.mp3 'eko[ˈʔɛ.ko]vtr.milhunt
attack
pour down (of weather)
plumps/b64654de-5e6d-4980-b588-2083e02d321a.mp3 'ekong[ˈʔɛ.koŋ]n.mus
beat (rhythmic)
plumps/3f5f6a4a-ac51-481d-83f2-568e18ee6bfd.mp3 'ekxin[ʔɛ.ˈkʼin]adj.
tight
plumps/b98ad77b-b64b-4f4b-a007-afdac7bc273b.mp3 'ekxinum[ʔɛ.ˈkʼi.num]n.
tightness
looseness
degree of tightness or looseness
plumps/e0172b64-06fc-47f0-8907-f192f409c514.mp3 'ele'wll[ˈʔɛ.lɛʔ.wlˌ]n.flora
thorny paw
(cactus-like Pandoran plant)
Sigmoidia barbata
plumps/d8d12f5f-f549-4741-bc9f-9a16cafc0df9.mp3 'em[ʔɛm]vtr.gastr
cook
plumps/04d14097-e617-453a-ab35-cd7a12a98fdd.mp3 'emyu[ˈʔɛm.ju]n.gastr
cook
cooker
plumps/5caccb49-523b-4322-b298-2bdea54a23f0.mp3 'en[ʔɛn]n.emot
guess
informed guess
hunch
intuition
plumps/78af33f1-cc63-4da2-8360-c09e14c7263a.mp3 'en si[ʔɛn si]vin.
guess
make an informed guess
plumps/7689c88f-d5a3-4e95-8770-6b09f9993574.mp3 'engeng[ˈʔɛŋ.ɛŋ]adj.
level
plumps/73264b9d-30a3-4e48-b5a7-95211e503b2d.mp3 'eoio[ˈʔɛ.o.i.o]adj.
ceremonious
plumps/1b76e5e1-7519-497d-a560-da19c2863cbe.mp3 'etnaw[ˈʔɛt.naw]n.body
shoulder
plumps/2fc45c28-44c2-4fec-a211-5762a8f4fe07.mp3 'evan[ˈʔɛ.van]n.sociol
boy (colloquial)
plumps/2e6fdce9-17d4-4123-bc81-9e8bb8058d7e.mp3 'eve[ˈʔɛ.vɛ]n.sociol
girl (colloquial)
plumps/ec222cb4-a30b-4253-99cb-4415f97157d6.mp3 'eveng[ˈʔɛ.vɛŋ]n.sociol
child
plumps/c186335c-709f-4bee-ade5-63053a5fe508.mp3 'evengan[ˈʔɛ.vɛŋ.an]n.sociol
boy
plumps/f6fb3dfb-29d3-4e00-974d-cfc9d4ad7bdf.mp3 'evenge[ˈʔɛ.vɛŋ.ɛ]n.sociol
girl
plumps/3c1259fb-eb54-4168-b0f6-d7a6e11c1894.mp3 'evi[ˈʔɛ.vi]n.fam
kid
child (affectionate)
plumps/78b0c699-f64d-4982-87df-55a13a4838ff.mp3 'ewan[ˈʔɛ.wan]adj.nfosociol
young
plumps/532b7abf-19ba-456d-88a8-fa784449725c.mp3 'ewll[ˈʔɛ.wlˌ]n.envirflora
plant
plumps/b887b519-9d84-43ef-b14e-e736167b4b31.mp3 'ewrang[ˈʔɛw.ɾaŋ]n.spec
loom
plumps/969cff8f-ff3b-466e-b043-c454e29087fa.mp3 'eylan[ˈʔɛj.lan]n.sociol
friend
plumps/83e3c3b1-3178-4a3b-9a7b-ce565fd4eb8b.mp3 'eylanay[ʔɛj.la.ˈnaj]n.
acquaintance (with the potential of becoming a friend)
plumps/5f199657-6115-4be7-b760-b088a24ec6f1.mp3 'eyng[ʔɛjŋ]vin.
answer
respond
plumps/3790add2-f064-4efa-9732-a293c6cbcc7a.mp3 'eyt[ʔɛjt]n.lw
(the symbol) 8
(not the value eight)
plumps/a1c95224-3577-4b4d-9de5-032b3f08be84.mp3 'i'a[ˈʔiʔ.a]vin.
end
conclude
plumps/8b8f142e-74ce-49f4-9a1d-32b26aeda9c9.mp3 'ia[ˈʔi.a]vin.
lose oneself (spiritually)
plumps/2a1709b4-6de4-408e-a04f-6bc850a7c7ef.mp3 'ipu[ˈʔi.pu]adj.emot
humorous
funny
amusing
plumps/6cbe8884-b90c-4089-a148-e2a3bfdfc693.mp3 'it[ʔit]n.
bit
a small amount
plumps/90e4b5d0-b6bf-4acb-8e51-d980147aa6a0.mp3 'itan[ˈʔi.tan]n.fam
son
plumps/a2b203e9-7aec-4f1e-954e-a5385dd0fb05.mp3 'ite[ˈʔi.tɛ]n.fam
daughter
plumps/4b9747a3-8a6b-454c-8cd0-5ae5d39b9c7f.mp3 'ì'awn[ʔɪ.ˈʔawn]vin.
remain
stay
plumps/3882dde7-fba5-43d0-b100-3576d02e7bdb.mp3 'ìheyu[ʔɪ.ˈhɛ.ju]n.
spiral
plumps/c62fe93d-bd86-41b0-9cad-dd8e87edd2dc.mp3 'ìn[ʔɪn]vin.
be busy
be occupied
plumps/4b2327ab-7ce6-45ee-a101-8a51e1e2285c.mp3 'ìnglìsì[ˈʔɪŋ.lɪ.sɪ]n.ling
English (language)
plumps/d458c429-50ab-4e29-a5dd-2f57f1f31b2e.mp3 'ìp[ʔɪp]vin.
disappear
vanish
recede from view
plumps/fce1a353-bed1-41e6-a3a2-cfd00fa2711b.mp3 'llngo[ˈʔlˌ.ŋo]n.body
hip (of the body)
plumps/b8c532f9-83b8-463a-9f28-a899842d96ea.mp3 'o'[ˈʔoʔ]adj.emot
bringing fun
exciting
plumps/da120170-4794-45be-94dd-0c1ed0ada9e6.mp3 'ok[ʔok]n.
remembrance
plumps/671e991f-4339-43db-bb71-5e79f2006ce4.mp3 'okrol[ʔok.ˈɾol]n.myth
history (ancient)
plumps/89d25dd0-1891-4732-a7d8-7159c0b54b48.mp3 'oktrr[ˈʔok.trˌ]n.
day of commemoration
plumps/7016b824-4502-4f17-b0e4-49f1f8a16a73.mp3 'okvur[ʔok.ˈvuɾ]n.myth
history (non-ancient, recent)
plumps/6a0b86ee-a4cb-42a2-9424-5c94363d7335.mp3 'om[ʔom]adj.col
violet
purple
magenta
plumps/a10e8088-55ab-4da8-9edb-6112c0e63673.mp3 'ompin[ˈʔom.pin]n.col
(the color) violet
(the color) purple
(the color) magenta
plumps/4f9cf9dd-ec4d-4790-a7ea-b686fdd240c5.mp3 'on[ʔon]n.
shape
form
plumps/d5d13136-8141-4028-a18f-029591ac6756.mp3 'on si[ʔon si]vin.
shape
give shape (to s.t.)
(physically or metaphorically)
plumps/54bd7721-226e-4d50-a4bf-3c94a808f897.mp3 'ong[ʔoŋ]v.
unfold
blossom
plumps/9e3e146d-e19f-4518-8284-05bca6e8a9e3.mp3 'ongokx[ˈʔo.ŋokʼ]vin.
be born
plumps/26dd061a-2876-49a3-ad4d-c911f591ded3.mp3 'ongop[ˈʔo.ŋop]vtr.(2,2)
design (for the larger aspects of design)
plumps/5073cf18-1ac6-4c0b-a271-ee5009b98185.mp3 'ongopyu[ˈʔo.ŋop.ju]n.
designer
plumps/a5c69e50-b0ae-42a2-a89a-2d6622135e98.mp3 'opin[ˈʔo.pin]n.col
color
colour
plumps/720dfead-a9c5-4fe2-a42a-664330b81b6c.mp3 'opinsung[ˈʔo.pin.suŋ]v.(3,3)art
color
color in
plumps/0ffde111-c253-4622-a33e-47b48098de50.mp3 'opinvultsyìp[ˈʔo.pin.vul.͡tsjɪp]n.
crayon
short: pinvul
plumps/2112cd85-bd0d-455e-a112-2fdf2d335d08.mp3 'ora[ˈʔo.ɾa]n.geogrenvir
lake
plumps/3b46baac-4d16-441c-b748-93e3d525f248.mp3 'oratsyìp[ˈʔo.ɾa.͡tsjɪp]n.
pond
pool
plumps/c06c9068-0900-4f94-a582-74abb4e9c116.mp3 'otxang[ʔo.ˈtʼaŋ]n.mus
musical instrument (generic term)
plumps/9d6d5818-f913-439c-a3f6-4ef6e0a14037.mp3 'rrko[ˈʔrˌ.ko]vin.
roll
plumps/36991def-798f-4723-9f2f-367434ed8946.mp3 'rrpxom[ˈʔrˌ.pʼom]n.weather
thunder
plumps/e5daebb4-55b1-4eba-a939-530fab972525.mp3 'rrta[ˈʔrˌ.ta]n.
(planet) Earth
plumps/7b9030a2-d867-45a0-aa66-c410d1e2f0f7.mp3 'u[ʔu]n.
thing
object
fact
(object, fact or abstraction)
plumps/8add6fc7-b1a0-43c7-8d0e-31401256a67c.mp3 'ul[ʔul]vin.
increase
(used to form 'the more … the more' pairs)
plumps/6e97cb55-46e5-4f33-9a2d-c551fd51d0f6.mp3 'umtsa[ˈʔum.͡tsa]n.
medicine
plumps/752be489-8097-4ce8-a371-bc2f6dce2919.mp3 'uo[ˈʔu.o]indef.
something
plumps/7a38c7f4-8fbf-4170-bd68-97cf69c1c66e.mp3 'upe[ˈʔu.pɛ]inter.
what?
what (thing)?
which (thing)?
plumps/fe7558ad-7149-4532-b063-bb44bac3f792.mp3 'upxare[ʔu.ˈpʼa.ɾɛ]n.
message
plumps/734f8eb2-213d-4d67-bbec-77ece27dcf11.mp3 'ur[ʔuɾ]n.
sight
look
appearance