fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ok (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔok
'ìnglìsì: remembrance
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·ok DU dual / dual numbers
pxe·ok TRI trial / trial number
ay·ok PL plural
fì·'ok DEM these {noun} (singular)
fay·ok DEM PL these {noun plural}
tsa·'ok DEM that {noun} (singular)
tsay·ok DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong