fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'on (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔon
'ìnglìsì: shape
form
tsim: naviteri.org (30 Sept 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·on DU dual / dual numbers
pxe·on TRI trial / trial number
ay·on PL plural
fì·'on DEM these {noun} (singular)
fay·on DEM PL these {noun plural}
tsa·'on DEM that {noun} (singular)
tsay·on DEM PL those {noun] (plural)