fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'eve (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɛ.vɛ
'ìnglìsì: girl (colloquial)
aysna'o: sociology
tsim: naviteri.org (26 Aug 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ve DU dual / dual numbers
pxe·ve TRI trial / trial number
ay·eve PL plural
fì·'eve DEM these {noun} (singular)
fay·eve DEM PL these {noun plural}
tsa·'eve DEM that {noun} (singular)
tsay·eve DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

'evan boy (colloquial)
'eveng child
'evengan boy
'evenge girl
'evi kid
child (affectionate)