fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'akra (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔak.ɾa
'ìnglìsì: soil (fertile)
aysna'o: environment
tsim: naviteri.org (5 May 2011)

hemlì'uviyä sìkenong

me·akra DU dual / dual numbers
pxe·akra TRI trial / trial number
ay·akra PL plural
fì·'akra DEM these {noun} (singular)
fay·akra DEM PL these {noun plural}
tsa·'akra DEM that {noun} (singular)
tsay·akra DEM PL those {noun] (plural)