fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'evan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɛ.vanplumps/2fc45c28-44c2-4fec-a211-5762a8f4fe07.mp3
'ìnglìsì: boy (colloquial)
aysna'o: sociology
tsim: naviteri.org (26 Aug 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·van DU dual / dual numbers
pxe·van TRI trial / trial number
ay·evan PL plural
fì·'evan DEM these {noun} (singular)
fay·evan DEM PL these {noun plural}
tsa·'evan DEM that {noun} (singular)
tsay·evan DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

'eve girl (colloquial)
'eveng child
'evengan boy
'evenge girl
'evi kid
child (affectionate)