fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ä'o (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔæ.ʔo
'ìnglìsì: pitcher plant
Plantapurpurea cordata
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ä'o DU dual / dual numbers
pxe·ä'o TRI trial / trial number
ay·ä'o PL plural
fì·'ä'o DEM these {noun} (singular)
fay·ä'o DEM PL these {noun plural}
tsa·'ä'o DEM that {noun} (singular)
tsay·ä'o DEM PL those {noun] (plural)