fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'opinvultsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔo.pin.vul.͡tsjɪp
'ìnglìsì: crayon
short: pinvul
tsim: naviteri.org (31 Mar 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·opinvultsyìp DU dual / dual numbers
pxe·opinvultsyìp TRI trial / trial number
ay·opinvultsyìp PL plural
fì·'opinvultsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·opinvultsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·'opinvultsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·opinvultsyìp DEM PL those {noun] (plural)