fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ite (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔi.tɛ
'ìnglìsì: daughter
aysna'o: family / kinship relations
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·ite DU dual / dual numbers
pxe·ite TRI trial / trial number
ay·ite PL plural
fì·'ite DEM these {noun} (singular)
fay·ite DEM PL these {noun plural}
tsa·'ite DEM that {noun} (singular)
tsay·ite DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong