fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'oktrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔok.trˌplumps/89d25dd0-1891-4732-a7d8-7159c0b54b48.mp3
'ìnglìsì: day of commemoration
tsim: naviteri.org (31 Dec 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·oktrr DU dual / dual numbers
pxe·oktrr TRI trial / trial number
ay·oktrr PL plural
fì·'oktrr DEM these {noun} (singular)
fay·oktrr DEM PL these {noun plural}
tsa·'oktrr DEM that {noun} (singular)
tsay·oktrr DEM PL those {noun] (plural)