fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ìheyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔɪ.ˈhɛ.ju
'ìnglìsì: spiral
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·ìheyu DU dual / dual numbers
pxe·ìheyu TRI trial / trial number
ay·ìheyu PL plural
fì·'ìheyu DEM these {noun} (singular)
fay·ìheyu DEM PL these {noun plural}
tsa·'ìheyu DEM that {noun} (singular)
tsay·ìheyu DEM PL those {noun] (plural)