fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ongopyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔo.ŋop.ju
'ìnglìsì: designer
tsim: naviteri.org (31 Jul 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ongopyu DU dual / dual numbers
pxe·ongopyu TRI trial / trial number
ay·ongopyu PL plural
fì·'ongopyu DEM these {noun} (singular)
fay·ongopyu DEM PL these {noun plural}
tsa·'ongopyu DEM that {noun} (singular)
tsay·ongopyu DEM PL those {noun] (plural)