fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'eylanay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔɛj.la.ˈnaj
'ìnglìsì: acquaintance (with the potential of becoming a friend)
tsim: naviteri.org (28 Feb 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ylanay DU dual / dual numbers
pxe·ylanay TRI trial / trial number
ay·eylanay PL plural
fì·'eylanay DEM these {noun} (singular)
fay·eylanay DEM PL these {noun plural}
tsa·'eylanay DEM that {noun} (singular)
tsay·eylanay DEM PL those {noun] (plural)