fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'eylyong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɛjl.joŋ 
'ìnglìsì: pet
tsim: naviteri.org (08 Nov 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ylyong DU dual / dual numbers
pxe·ylyong TRI trial / trial number
ay·eylyong PL plural
fì·'eylyong DEM these {noun} (singular)
fay·eylyong DEM PL these {noun plural}
tsa·'eylyong DEM that {noun} (singular)
tsay·eylyong DEM PL those {noun] (plural)