fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'eng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔɛŋ 
'ìnglìsì: beak (of a bird or animal)
aysna'o: anatomy / body parts fauna
tsim: naviteri.org (01 July 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ng DU dual / dual numbers
pxe·ng TRI trial / trial number
ay·eng PL plural
fì·'eng DEM these {noun} (singular)
fay·eng DEM PL these {noun plural}
tsa·'eng DEM that {noun} (singular)
tsay·eng DEM PL those {noun] (plural)