fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'are (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔa.ɾɛ
'ìnglìsì: poncho
cape
shawl
aysna'o: clothing
tsim: Frommer (03. Aug 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·are DU dual / dual numbers
pxe·are TRI trial / trial number
ay·are PL plural
fì·'are DEM these {noun} (singular)
fay·are DEM PL these {noun plural}
tsa·'are DEM that {noun} (singular)
tsay·are DEM PL those {noun] (plural)