fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'e'in (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔɛ.ˈʔin
'ìnglìsì: pod
gourd
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies special terms / special vocabulary
tsim: naviteri.org (31 Jul 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·'in DU dual / dual numbers
pxe·'in TRI trial / trial number
ay·e'in PL plural
fì·'e'in DEM these {noun} (singular)
fay·e'in DEM PL these {noun plural}
tsa·'e'in DEM that {noun} (singular)
tsay·e'in DEM PL those {noun] (plural)