fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'angtsìk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔaŋ.͡tsɪk
'ìnglìsì: hammerhead
Rhinoquadruculus hammercephali
aysna'o: fauna
tsim: Taronyu's Dictionary 9.58 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·angtsìk DU dual / dual numbers
pxe·angtsìk TRI trial / trial number
ay·angtsìk PL plural
fì·'angtsìk DEM these {noun} (singular)
fay·angtsìk DEM PL these {noun plural}
tsa·'angtsìk DEM that {noun} (singular)
tsay·angtsìk DEM PL those {noun] (plural)