fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'it (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔit
'ìnglìsì: bit
a small amount
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·it DU dual / dual numbers
pxe·it TRI trial / trial number
ay·it PL plural
fì·'it DEM these {noun} (singular)
fay·it DEM PL these {noun plural}
tsa·'it DEM that {noun} (singular)
tsay·it DEM PL those {noun] (plural)