fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'okvur (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔok.ˈvuɾ
'ìnglìsì: history (non-ancient, recent)
aysna'o: mythology
tsim: naviteri.org (16 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·okvur DU dual / dual numbers
pxe·okvur TRI trial / trial number
ay·okvur PL plural
fì·'okvur DEM these {noun} (singular)
fay·okvur DEM PL these {noun plural}
tsa·'okvur DEM that {noun} (singular)
tsay·okvur DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong