fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'etnaw (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɛt.naw
'ìnglìsì: shoulder
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: forum.learnnavi.org (12 Jul 2011)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tnaw DU dual / dual numbers
pxe·tnaw TRI trial / trial number
ay·etnaw PL plural
fì·'etnaw DEM these {noun} (singular)
fay·etnaw DEM PL these {noun plural}
tsa·'etnaw DEM that {noun} (singular)
tsay·etnaw DEM PL those {noun] (plural)