fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'awm (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔawm
'ìnglìsì: camp
aysna'o: battle / war sociology
tsim: forum.learnnavi.org (9 Apr 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·awm DU dual / dual numbers
pxe·awm TRI trial / trial number
ay·awm PL plural
fì·'awm DEM these {noun} (singular)
fay·awm DEM PL these {noun plural}
tsa·'awm DEM that {noun} (singular)
tsay·awm DEM PL those {noun] (plural)