fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ele'wll (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɛ.lɛʔ.wlˌ
'ìnglìsì: thorny paw
(cactus-like Pandoran plant)
Sigmoidia barbata
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·le'wll DU dual / dual numbers
pxe·le'wll TRI trial / trial number
ay·ele'wll PL plural
fì·'ele'wll DEM these {noun} (singular)
fay·ele'wll DEM PL these {noun plural}
tsa·'ele'wll DEM that {noun} (singular)
tsay·ele'wll DEM PL those {noun] (plural)