fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'evi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɛ.vi
'ìnglìsì: kid
child (affectionate)
aysna'o: family / kinship relations
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·vi DU dual / dual numbers
pxe·vi TRI trial / trial number
ay·evi PL plural
fì·'evi DEM these {noun} (singular)
fay·evi DEM PL these {noun plural}
tsa·'evi DEM that {noun} (singular)
tsay·evi DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

'evan boy (colloquial)
'eve girl (colloquial)
'eveng child
'evengan boy
'evenge girl