fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ìnglìsì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɪŋ.lɪ.sɪ
'ìnglìsì: English (language)
aysna'o: linguistics / language
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·ìnglìsì DU dual / dual numbers
pxe·ìnglìsì TRI trial / trial number
ay·ìnglìsì PL plural
fì·'ìnglìsì DEM these {noun} (singular)
fay·ìnglìsì DEM PL these {noun plural}
tsa·'ìnglìsì DEM that {noun} (singular)
tsay·ìnglìsì DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong