fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'u (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔu
'ìnglìsì: thing
object
fact
(object, fact or abstraction)
Beschreibung: No short plural!
tsim: Taronyu's dictionary 9.58 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·u DU dual / dual numbers
pxe·u TRI trial / trial number
ay·u PL plural
fì·'u DEM these {noun} (singular)
fay·u DEM PL these {noun plural}
tsa·'u DEM that {noun} (singular)
tsay·u DEM PL those {noun] (plural)