fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'onglawn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔoŋ.lawn
'ìnglìsì: exhiliration of first bonding
aysna'o: special terms / special vocabulary
tsim: naviteri.org (16 Nov 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·onglawn DU dual / dual numbers
pxe·onglawn TRI trial / trial number
ay·onglawn PL plural
fì·'onglawn DEM these {noun} (singular)
fay·onglawn DEM PL these {noun plural}
tsa·'onglawn DEM that {noun} (singular)
tsay·onglawn DEM PL those {noun] (plural)