fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ali'ä (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔa.ˈli.ʔæ
'ìnglìsì: collar
choker
aysna'o: clothing
tsim: naviteri.org (03 Aug 2011)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ali'ä DU dual / dual numbers
pxe·ali'ä TRI trial / trial number
ay·ali'ä PL plural
fì·'ali'ä DEM these {noun} (singular)
fay·ali'ä DEM PL these {noun plural}
tsa·'ali'ä DEM that {noun} (singular)
tsay·ali'ä DEM PL those {noun] (plural)