fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'oratsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔo.ɾa.͡tsjɪp
'ìnglìsì: pond
pool
tsim: naviteri.org (30 Sept 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·oratsyìp DU dual / dual numbers
pxe·oratsyìp TRI trial / trial number
ay·oratsyìp PL plural
fì·'oratsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·oratsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·'oratsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·oratsyìp DEM PL those {noun] (plural)